نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار حقوق جزا و جرم شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، مراغه، ایران

2 دانشجوی دکتری تخصصی حقوق جزا و جرم شناسی، واحد مراغه، دانشگاه آزاد اسلامی، مراغه، ایران

چکیده

هدف: پژوهش حاضر به دنبال بررسی نقش نهاد بسیج به‌عنوان نمادی از الگوی پیشرفت اسلامی ایرانی در پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی شهرستان مهاباد هست.
روش تحقیق: تحقیق حاضر از نظر روش، یک تحقیق توصیفی ـ همبستگی و از نظر هدف، کاربردی است.بدین منظور 382 نفر از بین کلیه‌ی سکنه‌ی­ شهرستان مهاباد با روش نمونه‌گیری تصادفی ساده انتخاب شد. ابزار اندازه‌گیری به‌کاررفته در این پژوهش، پرسش‌نامه‌ای (57 پرسشی) دربارة آسیب‌های اجتماعی است که به‌منظور بررسی پایایی و روایی پرسش‌نامه، نمونه‌ای 30 نفره انتخاب شدند و با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ پایایی کلیه‌ی متغیرهای تحقیق مورد مقدار 911/0 به دست آمد که پایایی و روایی آنها مورد تائید قرار گرفت. برای تجزیه ‌و تحلیل داده‌ها در سطح آمار توصیفی از شاخص‌هایی مانند جداول و نمودارهای توزیع فراوانی، میانگین و انحراف استاندارد و در سطح آمار استنباطی جهت بررسی نرمال بودن متغیرها از آزمون کولموگوروف- اسمیرونوف (K-S) استفاده‌ شده است و جهت بررسی فرضیه‌ها از آزمون ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون تک متغیر و چند متغیره استفاده‌ شده است.
یافته­ها: یافته­ها نشان داده است که متغیر فعالیت‌های بسیج، ضریب همبستگی 603/0 - (R =- 0/603) با متغیر آسیب‌های اجتماعی دارد، درنتیجه رابطه بین دو متغیر منفی و معکوس است. بنابراین با افزایش فعالیت‌های بسیج، درصد آسیب‌های اجتماعی افراد مورد بررسی کاسته می‌شود و نتایج با توجه به سطح معنی‌داری آن نشان می‌دهد که رابطه‌ی معنی‌داری بین دو متغیر وجود دارد (Sig=0/000) و هم­چنین تقریباً 4/36 درصد (R2=0/364) از متغیر آسیب‌های اجتماعی به‌وسیله فعالیت‌های بسیج توضیح داده می‌شود. 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Evaluating Role of Basij as an Iranian-Islamic Model of Progress in Preventing Social Harms in Mahabad

نویسندگان [English]

  • jamal beigi 1
  • Ebrahim Ghorbani 2

1 Assis tant Professor, Department of Criminal Law and Criminology, Maragheh Branch, Islamic Azad University, Maragheh, Iran,

2 Ph.D Student of Criminal Law and Criminology, Maragheh Branch, Islamic Azad University, Maragheh, Iran

چکیده [English]

Lifes tyle sugges ts intertwined and interconnected network of factors affecting human’s
way of life. If lifes tyle, particularly in economic field, is formed in a proper manner, it can
turn into a reinvigorating factor to boos t the power of resis tance, otherwise it can intensify
the obs tacles on the way. Social inclination toward consumerism has imposed massive
damages on the country in economic and cultural aspects. The consumption pattern in
any society has a decisive role in financing manufacturing sector, type of manufactured
product and dis tribution sys tems. This is because optimal financing for supplying goods
and services depends, to a great deal, upon identifying proper pattern of consumption,
promoting cultural awareness to that end, and its dominance in the society. The principal
ques tion, in the meantime, is whether expanding and promoting Islamic lifes tyle in the
society can help alleviating poverty. This paper has applied survey research and organized
ques tionnaires to collect data from 425 respondents from among the university s tudents
in Mahabad, using s tratified sampling. For data analysis we have used Spearman’s and
Cramér’s V tes ts by SPAA16 software. Results of the research showed that there is a
positive relation between Islamic lifes tyle in attitudes toward consumption and saving.
Thus Islamic approach toward lifes tyle can help avoid unnecessary consumption and
make proper saving decisions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Islamic lifes tyle
  • economic perspective
  • consumption
  • saving
  • Islamic ethics and precepts