نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت دولتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج،

2 استادیار گروه مدیریت دولتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج

3 دانشیار گروه مدیریت دولتی، دانشگاه علامه طباطبائی،

چکیده

تحقق آرمان متعالی انقلاب اسلامی ایران که همانا تحقق امت اسلامی در گذار از سیر تکاملی (انقلاب اسلامی؛ نظام اسلامی؛ دولت اسلامی؛ جامعه/ کشور اسلامی و در نهایت امت اسلامی) آن است تنها در گرو محور قرار دادن ارزش‌ها و اعتقاد و التزام عملی به آن در جامعه و نظام اسلامی از طریق بکارگیری و پیاده‌سازی مدیریت ارزش‌بنیانی است که با مبانی دینی و اسلامی و شرایط و ویژگی‌های فرهنگی و اجتماعی و ملی کشور انطباق داشته باشد. از این‌رو، پژوهش حاضر با هدف کشف، توصیف و تبیین عوامل شکل‌دهنده مدیریت ارزش‌بنیان اسلامی- ایرانی انجام گرفته است. بدین منظور با انجام مصاحبه‌های نیمه‌ساختارمند با خبرگان امر و بهره‌گیری از روش‌شناسی نظریه داده‌بنیاد از طریق گردآوری و تحلیل داده‌ها، و رفت و برگشت‌های مستمر در طی فرآیند کدگذاری باز، محوری و انتخابی، نشانه‌ها، مفاهیم و مقولات شکل‌دهنده مدیریت ارزش‌بنیان به تدریج ظهور یافت. در همین رابطه یافته‌های پژوهش در 227 مفهوم و در نهایت 43 مقوله (شرایط علّی، مقوله محوری، راهبردها، شرایط زمینه‌ای، شرایط مداخله‌گر و پیامدها) دسته‌بندی شده و همراه با شاهد مثالی برای هر کدام تشریح شدند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Factors Constituting Islamic-Iranian Value Based Management in Iran’s Governmental Sector

نویسندگان [English]

  • alireza mirakhori 1
  • Kiumars Ahmadi 2
  • Mir Ali Seyyed Naghavi 3
  • Adel salavati 2

1 Ph.D. Student in Public Management, Department of Management, College of Humanities, Sanandaj Branch, Islamic Azad University, Sanandaj,

2 Assistant Professor, Department of Management, College of Humanities, Sanandaj Branch, Islamic Azad University

3 Associate professor of Public Administration, Allameh Tabatabaie University,

چکیده [English]

The Islamic Revolution in Iran had its high ideals of realization of Islamic Umma in transition from a despotic rule, Islamic system of government, Islamic governance, and finally Islamic community realized only through centralization of Islamic values and beliefs. These values and beliefs became practically observable and enforceable in the society and Islamic system of government through applying and implementing a value based management (VBM) system which was in conformity with the religious and Islamic foundations as well as national, cultural and social requirements of the nation. This paper intends to identify, define and clarify factors constituting Islamic-Iranian value based management. Therefore, we have used semi-structured interviews with the experts and applied Grounded Theory (GT) methodology for construction of theories through methodical gathering and analysis of data. It was through constant referrals to the open, axial and selective coding process that the signs, concepts and factors constituting value based management gradually appeared. To that end, the findings of the paper in 227 concepts and finally in 43 categories (comprising of causative conditions, axial factors, strategies, streamlining conditions, intervening conditions and consequences) were classified and clarified with the aid of examples for each entry.

کلیدواژه‌ها [English]

  • value
  • value based management (VBM)
  • Islamic-Iranian pattern of progress