نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار علوم سیاسی دانشگاه تربیت مدرس

2 استادیار علوم سیاسی دانشگاه پیام نور

چکیده

یکی از پرسش های مهم فقها و اندیشه ورزان سیاسی شیعه و اهل سنت در جهان اسلام، اصل تأسیس حکومت و تلاش برای دستیابی به الگوی مطلوب حکمرانی بوده است. در این میان، آراء و اندیشه‌های دو متفکر جهان اسلام و از رهبران جنبش‌های اسلامی معاصر، امام خمینی و سید قطب، شایسته بازخوانی اند. هر دوی آنها، تنها راه نجات ملّت های ستم‌دیده را در برقراری حکومت اسلامی می‌دانستند اما تفاوت‌های فکری و مبانی مبارزاتی آن ها منجر به دو مسیر مجزا؛ یعنی انقلاب اسلامی ایران و تحولات مصر انجامید که نشان دهنده میزان استحکام و قدرت نظریّه‌های حکومت آن دو است. سوال اصلی پژوهش این است که چه شباهت ها و تفاوت هایی میان اندیشة امام خمینی و سید قطب در باب ارائه الگوی مطلوب حکمرانی وجود دارد؟ یافته های پژوهش نشان می دهد که هردو اندیشمند در نفی حکومت طاغوت و ظالم، ضرورت تشکیل حکومت اسلامی و برخی کارکردهای حکومت، هم نظرند اما در تعیین شکل حکومت و چگونگی شکل گیری آن و شرایط حاکم اختلاف نظر دارند. در این مقاله برای تایید فرضیه از روش مقایسه ای استفاده شده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Favorable government of the Islamic society from the viewpoint of Imam Khomeini and Sayed Qutb;The Study of Differences and Similarities

نویسندگان [English]

  • jalil dara 1
  • Mohammad Lalalizadeh 2

1 Assistant professor of political science.Tarbiat modares University

2 Payamnoor University

چکیده [English]

One of the important questions of Shiite and Sunni political jurisprudents and thinkers in the Islamic world was the principle of establishing a government and trying to reach its most Favorable type. Meanwhile, the views of the two thinkers of the Islamic world and the leaders of contemporary Islamic movements, Imam Khomeini and Sayyid Qutb deserve to be recited. Both of them considered the only way to save the oppressed nations in establishing an Islamic state, but their intellectual differences and their struggle basics led to two distinct paths; That is, the Islamic Revolution of Iran and the developments in Egypt, which indicate the strength and the power of the theories of its government. The main question of this research is, what are the similarities and differences between the ideas of Imam Khomeini and Sayyid Qutb regarding the Favorable government of the Islamic society? The hypothesis of the research is that both thinkers disagree on the necessity of forming a desirable Islamic state (divine) and some of the functions of the government, in denying the regime of tyranny and tyrants, but in determining the form of government and its formation and ruling conditions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Imam Khomeini
  • Sayyid Qutb
  • Favorable Government
  • Velayat-e Faqih
  • Shura