نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری دانشکده مدیریت دانشگاه علامه طباطبائی

2 دانشیار گروه مدیریت دانشگاه علامه طباطبایی

3 استادیار و عضو هیئت علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

چکیده

الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت، الگویی است که با انضمامی شدن مبانی بینشی و ارزشی اسلامی پدید می آید که کارآفرینی یکی از مهمترین آنهاست. مفهوم دانشگاه کارآفرین یا دانشگاه نسل سوم، مدلهای آن و چگونگی تحقق آن در کشورهای مختلف، یکی از موضوعات مهم و قابل تأمل در سالهای اخیر بوده است؛ از این روی شاهد آنیم که پژوهشهای متعددی در جهت شناسایی شاخصه ها و ویژگیهای این دانشگاه به انجام رسیده است. مطالعۀ گستردۀ این پژوهشها نشان دهندۀ تمرکز پژوهشگران بر سخت افزارهای دانشگاه کارآفرین و بی توجهی آنها به اقتضائات نرم می باشد. پژوهش با رویکردی آمیخته به دنبال شناسایی عوامل نرم و سخت شکل گیری دانشگاه کارآفرین در ایران بوده است. پژوهشگر به شناسایی عوامل ذکر شده با رویکردی کیفی و استفاده از مصاحبۀ نیمه ساختار یافته و مطالعۀ کتابخانه ای و نیز تحلیل آنها با روش تحلیل تم پرداخته است. پس از آن و در گام بعدی عوامل شناسایی شده با رویکردی کمی و توزیع پرسشنامه میان خبرگان و تحلیل آنها با آزمون ناپارامتریک دو جمله ای، اعتبارسنجی و تأیید شدند. نتایج پژوهش نشان می دهد دانشگاه کارآفرین در بعد نرم دارای مؤلفه های اصلی ( بازیگران کلیدی، هنجارها ، عوامل اجتماعی-فرهنگی، عوامل شخصیتی-انگیزشی) و در بعد سخت دارای مؤلفه های اصلی (سیاستها-راهبردها، زیرساختهای اطلاعاتی-اشاعه ای، زیرساختها-نهادهای پشتیبان، زیرساخت انسانی-سازمانی، زیرساختهای محیطی-دولتی، پیوندهای محیطی، نظامهای مدیریتی(آموزشی-پژوهشی)، نظامهای مدیریتی(حمایتی-ارزشیابی و مالی))می باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Identifying Hard and Soft Factors of Entrepreneur University as One of the Requirements for Iranian-Islamic Pattern of Progress

نویسندگان [English]

  • seyed alireza radmanesh 1
  • seyed habibollah tabataba 2
  • Jahanyar Bamdad Soofi 2
  • soheila farahani 3

1 PhD Student, Department of Management, Allameh Tabataba'i University

2 Associate Professor,Department of Management, Allameh Tabataba'i University

3 Tehran university

چکیده [English]

The Islamic-Iranian pattern of progress is a kind of pattern that is realized with the inclusion of Islamic ideological and axiological foundations with entrepreneurship being one of the most important ones. The concept of entrepreneur university or the third generation university, its models and quality of its formation in various countries have been among important issues worthy of consideration during the recent years. Therefore, there are various research works available on identifying indexes and characteristics of this kind of university. A thorough review of these research works indicates expert-level concentration on software aspect of the entrepreneurship university and their inattention to the software requirements. This research paper has embarked on identifying hard and soft factors for formation of entrepreneur university in Iran. The researcher has tried to identify the aforesaid factors through a qualitative approach and with the help of semi-structured interviews, library studies, and thematic analysis. Then, in the next step, the validation of identified factors was approved through a quantitative approach with distribution of questionnaires among the experts and their analysis with nonparametric Binominal Test. Results of the research indicate that the entrepreneur university, in soft aspect retains main components of key players, norms, social and cultural factors, and personality-motivation factors and in hard aspect it retains major components of policies and strategies, information and promotional infrastructures, backup institutional infrastructures, manpower-organizational infrastructures, environmental-governmental infrastructures, environmental links, management systems, educational and research systems, supportive-evaluative and financial systems.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Entrepreneur university
  • Islamic-Iranian pattern of progress
  • science and technology policy
  • soft technologies