نقش حکومت اسلامی در گسترش حمایت مالی نیازمندان از منظر آموزه های اسلامی
نقش حکومت اسلامی در گسترش حمایت مالی نیازمندان از منظر آموزه های اسلامی

راضیه شیرینی

دوره 7، شماره 14 ، بهمن 1398، ، صفحه 136-157

https://doi.org/20.1001.1.23225645.1398.8.2.5.3

چکیده
  رفاه اقتصادی افراد جامعه جزء اصلی‌ترین مسائل در راستای پیشرفت و توسعه‌ی هر کشوری است که در آموزه‌های اسلامی بسیار مورد تأکید قرار گرفته است. علی رغم تلاشهایی که در جهت بهبود وضعیت اقتصادی ایران شده ...  بیشتر