نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی مقطع دکتری، حقوق عمومی، ، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

2 استادیار گروه حقوق عمومی دانشگاه تهران (نویسنده مسئول)

3 هیئت علمی گروه حقوق عمومی دانشگاه تهران

چکیده

انتخابات نمود بارز دموکراسی بوده و آثار سیاسی ملموسی به دنبال دارد. ازاین‌رو کمک مالی برای پیروزی در انتخابات، می‌تواند جنبه سرمایه‌گذاری سیاسی داشته باشد. قانون نظارت مالی در کشور ما، دریافت کمک مالی از منابع غیرمتعارف را منع کرده است. در کشور فرانسه، منع کامل برای دریافت این کمک‌ها وجود نداشته و حسب سابقه سیاسی و خوش‌نامی نامزدها، سقف منبع هر کمک متفاوت است. سوال اصلی پژوهش اینکه وجوه افتراق و اشتراک، و همچنین نقاط قوت و ضعف الگوی ایرانی و فرانسوی نظارت مالی بر انتخابات چیست و بایسته‌های اعمال الگوی فرانسوی در ایران به چه صورت است؟ این پژوهش به روش تحلیلی-توصیفی باهدف قیاس بین دو الگو انجام‌شده و قابلیت اعمال الگوی فرانسوی در کشور را نیز بررسی نموده است. چنین نتیجه شد که الگوی نظارت مالی کنونی در کشور، به لحاظ حمایت از قاعده «نفی سبیل»، دارای جنبه اسلامی می‌باشد، اما ضمانت‌های اجرایی آن به‌خوبی لحاظ نشده است. در کشور فرانسه، باوجود پیچیده بودن الگوی نظارتی، ضمانت‌های بهتری برای عدم تخلف پیش‌بینی‌شده و بازدهی این الگو بهتر است. اما سازوکار نظارتی موجود در فرانسه ضمانت اجرای این الگو بوده که به‌کارگیری آن در کشور ما قابلیت اجرا ندارد. ازاین‌رو در وضعیت فعلی اجرای این الگو در کشور توصیه نشده و پیش‌زمینه آن، اصلاح زیرساخت‌ها و سپس قانون مربوطه می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Criticism of the Islamic-Iranian model of financial monitoring of the elections of the Islamic Council and its comparison with a similar model in France

نویسندگان [English]

  • Samad Ali 1
  • Reza TajarLoo 2
  • Vali Rostami 3

1 PhD student, public law, University of Tehran, Tehran, Iran.

2 Assistant Professor of Department of Public Law, University of Tehran

3 Faculty of Public Law Department, University of Tehran

چکیده [English]

Elections are a clear manifestation of democracy and have tangible political effects. Therefore, financial assistance to win the elections can have the aspect of political investment. The financial supervision law in our country prohibits receiving financial aid from unconventional sources. In France, there is no complete ban on receiving these aids and depending on the political history and reputation of the candidates, the ceiling of the source of each aid is different. This research was carried out by analytical-descriptive method with the aim of comparison between two models and it also examined the applicability of the French model in the country. It was concluded that the current model of financial supervision in the country has an Islamic aspect in terms of supporting the rule of "negation by a whisker", but its implementation guarantees are not well taken into account. In France, despite the complexity of the regulatory model, there are better guarantees for the predicted non-violation and the efficiency of this model is better. However, the existing regulatory mechanism in France is a guarantee for the implementation of this model, which cannot be implemented in our country. Therefore, in the current situation, the implementation of this model in the country is not recommended and its background is the reform of the infrastructure and then the relevant law.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Islamic-Iranian model
  • Political participation
  • Financial supervision
  • French model