دوره و شماره: دوره 5، شماره 10، پاییز و زمستان 1396، صفحه 15-178 (این شماره با همکاری مرکز الگوی پیشرفت اسلامی-ایرانی منتشر شده است)