توسعۀ قابلیت‌های انسانی ـ سازمانی در پرتو جهان‌بینی اسلامی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی


عنوان مقاله [English]

توسعۀ قابلیت‌های انسانی ـ سازمانی در پرتو جهان‌بینی اسلامی