دوره و شماره: دوره 4، شماره 8، پاییز و زمستان 1395، صفحه 1-159 
2. بررسی تأثیر مدیریت جهادی بر آموزش کارآفرینی در دانشگاهها

صفحه 31-46

عباس غریب؛ علی علی طالب؛ ستاره عباسی؛ اردشیر شیری


6. عوامل زمینه‌ای موثر بر اعتماد عمومی به سازمان‌های دولتی

صفحه 111-124

محمدرضا جابرانصاری؛ رضا نجف بیگی؛ سیدمهدی الوانی


7. جغرافیای فرهنگی و تهدیدهای نظام مهندسی فرهنگی در ایران

صفحه 125-152

نفیسه مرصوصی؛ محمد رئوف حیدری فر؛ اقبال پاهکیده