دوره و شماره: دوره 7، شماره 13، بهار و تابستان 1398، صفحه 9-220 
5. مطالعه تطبیقی الگوی تدریس اسلامی و ایرانی بر پایه تجارب جهانی (با تاکید بر نظر دانشجویان علوم انسانی تهران)

صفحه 113-149

حسین عبداللهی؛ سعید غیاثی ندوشن؛ مرتضی طاهری؛ غلامرضا یادگارزاده؛ سعیده تقی زاده