جامعه شناسی الگوی دین داری در تفاسیر قرآن

نوع مقاله: مقاله پژوهشی