نسبت شناسی " الگوی اسلامی - ایرانی پیشرفت " و " " عدالت " با تایید بر عدالت سازمانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی