نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری جامعه‌شناسی فرهنگی دانشگاه علامه طباطبایی و عضو هیأت علمی سازمان جهاد دانشگاهی تهران

2 دانشیار دانشکدة علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی و نویسنده

3 دانشیار دانشکدة علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی

4 استادیار و معاون پژوهشی جهاد دانشگاهی

چکیده

مقاله حاضر با هدفِ ارائة معنایِ اجتماعی «کار» نزدِ کارکنان پژوهشگاه رویان درصددِ پاسخ­گویی به این سؤال می­باشد که: «کار» نزدِ کارکنان پژوهشگاه رویان چه معنایی داشته و پدیده مرکزی، مقولة هسته و مقولات محوری و عمده پیرامون معنایِ «کار» نزدِ کارکنان پژوهشگاه رویان کدام­ها هستند؟ روش به کاربسته با توجه به مسئله و سؤال پژوهش؛ هم­چنین استراتژی اتخاذ شده، گرندد تئوری یا نظریه­ی برپایه بوده و جمع­آوری اطلاعات نیز از طریق تکنیک مصاحبه­ی عمیق صورت گرفته است. «کار» در پژوهشگاه رویان؛ در قالب دو فرآیند «فعّالیّت­های علمی» و «فعّالیّت­های اجرایی» به صورت هم­زمان و به موازات هم در جریان بوده و در مواجهه با زمینه­ها؛ معانی متفاوت هفت­گانه­ای پیدا می­کند. در سطح اوّل یا در بُعد ارگانیستی، «کار» معنی «فعّالیّت»؛ در سطح دوّم یا خانواده معنی «معیشت»؛ در سطح سوّم یا بعد اجتماعی «کار» معنی «خدمت»؛ در بُعد سازمانی و در سطح چهارم «کار» معنی اعتلای سازمان و انجام «مأموریت»؛ در بعد ملّی و در سطح پنجم «کار» معنی «جسارت»؛ در زمینه­ی بین­المللی و در سطح ششم «کار» معنی «عزّت»؛ و در آخرین سطح یا بُعد معنوی؛ «کار» معنی «عبادت» می­دهد. در تمامی سطوح هفت­گانه، «کار» معنیِ رفع نیازی اساسی می­دهد. پدیده­­یِ مرکزیِ برآمده از داده­ها «رویش مبارک» می­باشد؛ که هم وجه تقدّس و تبّرک دارد و هم حکایت از حرکت و رشد می­باشد. این دو وجه چنان در هم تنیده­اند که تصور یکی بدون دیگری معنی ندارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Sociology of work; Qualitative research on the social meaning of work with the staff of Royan Research Institute (RRI) affiliated with the

نویسندگان [English]

  • hashem vaezi 1
  • aboutorab talebi 2
  • ardeshir entezari 3
  • mohammadreza pourabedi 4

1 Director of Planning and Development, Research Deputy, Tehran University Jihad Organization

2 Associate Professor, Faculty of Social Sciences, Allameh Tabataba'i University

3 Associate Professor, Faculty of Social Sciences, Allameh Tabataba'i University

4 Assistant Professor and Vice Chancellor for Research of The Academic Center for Education, Culture and Research (ACECR)

چکیده [English]

The present article aims to provide the social meaning of "work" to the staff of Royan Research Institute (RRI) to answer the question that: What does "work" mean for the staff of (RRI) and what are the central phenomenon, the core category and the central categories around the meaning of "work" for the staff of (RRI) ? The method used according to the research problem and question; Also, the adopted strategy is based on a grounded theory and the information is collected through an in-depth interview technique. "Work" at (RRI); In the form of two processes, "scientific activities" and "executive activities" are going on simultaneously and in parallel and in the face of the fields; It has seven different meanings. At the first level or in the organic dimension, "work" means "activity"; At the second level or family means "livelihood"; At the third or social level, "work" means "service"; In the organizational dimension and in the fourth level, "work" means the promotion of the organization and the fulfillment of the "mission"; In the national dimension and in the fifth level, "work" means "courage"; In the international context and at the sixth level, "work" means "honor"; And at the last level or spiritual dimension; "Work" means "worship." At all seven weekly levels, "work" means meeting a basic need. The central phenomenon derived from the data is "happy growth"; At all seven weekly levels, "work" means meeting a basic need. The central phenomenon derived from the data is "happy growth"; These two aspects are so intertwined that it is meaningless to imagine one without the other.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Meaning
  • Social meaning
  • Work
  • The social meaning of work