جایگاه منافع ملی در الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت
1. جایگاه منافع ملی در الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت
دوره 6، شماره 11 ، بهار و تابستان 1397، ، صفحه 9-71

چکیده
  امروزه در میان جوامع و دولت‌ها از مقوله پیشرفت، با عنوان مسئله پیشرفت یاد می‌شود. به‌عبارت‌دیگر، ضرورت‌های پیشرفت، شرایط تحقق پیشرفت، راه‌های رسیدن به پیشرفت و در نهایت کسب حداکثری منافع ملی از طریق ...  بیشتر
تبیین ماهیت الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت
2. تبیین ماهیت الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت
دوره 2، شماره 3 ، بهار و تابستان 1392، ، صفحه 79-104

چکیده
  تحقق الگوی اسلامی _ ایرانی پیشرفت مبتنی بر انعکاس آرمان ها و اهداف نظام با اتکا به پشتوانه های حقوقی و شرعی، تبیین کننده نگاهی سیستمی مشتمل بر تعیین اجزای مرتبط و ترسیم چگونگی ارتباط آنها، دارا بودن قابلیت ...  بیشتر