ارزش های مطلوب طراحی مسکن از منظر اندیشه اسلام (گامی در مسیر تبیین الگوی اسلامی ایرانی مسکن)
ارزش های مطلوب طراحی مسکن از منظر اندیشه اسلام (گامی در مسیر تبیین الگوی اسلامی ایرانی مسکن)

آزیتا بلالی اسکویی؛ صادق نظری

دوره 8، شماره 1 ، اردیبهشت 1399، ، صفحه 299-345

http://dx.doi.org/20.1001.1.23225645.1399.8.1.12.2

چکیده
  امروزه با توجه به بحث پیرامون هویت در معماری معاصر کشور و نیز الزام ها و ظرفیت های فرهنگ بومی، توجه به دانش (شناخت ها) و بینش (فلسفه وجودی) ارزش های فرهنگ اسلامی در معماری مسکن به منظور حرکت در جهت تبیین ...  بیشتر