نویسنده = علیرضا عالی پور
تعداد مقالات: 1
1. مدل فناوریهای نرم در الگوی اسلامی – ایرانی پیشرفت

دوره 6، شماره 12، پاییز و زمستان 1397، صفحه 38-64

علیرضا عالی پور