نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، جامعه شناسی اقتصادی و توسعه، واحد گرمسار، دانشگاه آزاد اسلامی، گرمسار، ایران

2 دکتری جمعیت شناسی، گروه علوم اجتماعی، هئیت علمی واحد گرمسار، دانشگاه آزاد اسلامی، گرمسار، ایران

چکیده

مفهوم شهروندی یکی از دیرپاترین مفاهیم سیاسی، اجتماعی، حقوقی و شهری است که متفکران، در حوزه های مختلف و از یونان باستان تا به امروز به آن توجه داشته اند. کسب مهارت های شهروند، یا به عبارت دیگر تبدیل شدن به ی شهروند مؤثر و کارآمد، مستلزم آگاهی از حقوق و تکالیف و مسئولیت شهروندی است، آگاهی شهروندی در جوانب مختلف عامل سایر مهمی برای تداوم زندگی جمعی در دنیای پرمخاطره مدرن است. آگاهی شهروندی باعث می شود فرد تکالیف و مسئولیت خود را بشناسد. این شناخت از یک سو عاملی است تا شهروندان تکالیف و مسئولیتشان را به نحو احسن انجام دهند و از سوی دیگر باعث رسیدن آنها به سبکی از زندگی که در رفع کمیابی و نیازهای آنها در راستای رسیدن به توسعه باشد. با توجه به اهمیت سبک زندگی در ایجاد توسعه محوری از یک سو و اهمیت آگاهی شهروندان و مسئولیت پذیری در تحقق مهم از سوی دیگر، در این پژوهش ابتدا، میزان و عوامل مؤثر بر آگاهی شهروندان در مسئولیت پذیری در منطقه منتخب شهر تهران مورد بررسی قرار می گیرد، سپس، رابطه میان مسئولی پذیری و سبک زندگی توسعه محور مورد تحلیل قرار می گیرند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The role of citizens' knowledge and responsibility in a development-oriented lifestyle (Case study of 5 selected areas of Tehran)

نویسندگان [English]

  • vahid salehi 1
  • mansour sharifi 2
  • habiballah karimian dehaghi 2

1 aa

2 a

چکیده [English]

The concept of citizenship is one of the oldest political, social, legal and urban concepts that thinkers have paid attention to in various fields, from ancient Greece to the present day. Acquiring citizen skills, or in other words, becoming an effective and efficient citizen, requires awareness of the rights, duties and responsibilities of citizenship. Citizenship awareness in various aspects is another important factor for the continuation of collective life in the modern high-risk world. Citizenship awareness makes a person aware of his duties and responsibilities. On the one hand, this knowledge is a factor for citizens to perform their duties and responsibilities well, and on the other hand, it causes them to achieve a lifestyle that addresses their scarcity and needs in order to achieve development. Considering the importance of lifestyle in creating pivotal development on the one hand and the importance of citizens 'awareness and responsibility in important realization on the other hand, in this study, first, the extent and factors affecting citizens' awareness of responsibility in the selected region of Tehran Then, the relationship between responsibility and development-oriented lifestyle is analyzed. The research method was descriptive-analytical, data collection was performed using a questionnaire and the data obtained from the questionnaire were analyzed in SPSS software using chi uare chi, crosstabs, test-t and Spearman man tests. .

کلیدواژه‌ها [English]

  • Knowledge
  • citizenship awareness
  • Responsibility
  • Lifestyle
  • pivotal development