شاخص ها و متغیرهای پیوست فرهنگی در الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت : عملیاتی نمودن این شاخص ها برای انجام پژوهش های میدانی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی