طراحی و تبیین الگوی تدوین خط مشی تحول در علوم انسانی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی