مطالعه تطبیقی گفتمان توسعه در گفتمان تجدد گرا و اعتدال گرا با تاکید بر دیدگاه استاد مرتضی مطهری

نوع مقاله: مقاله پژوهشی