نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری ، دانشگاه ازاد اسلامی واحد زاهدان

2 عضو هیات علمی دانشگاه سیستان و بلوچستان

3 عضو هیات علمی دانشگاه ازاد اسلامی واحد زاهدان

چکیده

تحقیق حاضر با هدف ارائه الگوی رهبری هوشمند اسلامی ایرانی مبتنی بر قدرت نرم در سازمان‌های دولتی منتخب استان سیستان و بلوچستان انجام شد. دراین پژوهش سعی شده است ضمن حرکت در مرزهای دانش علم مدیریت و رهبری با تکیه برفرهنگ غنی اسلامی ایرانی ،الگویی بومی ،جامع و به روز ارائه گردد.پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت گردآوری داده ها آمیخته (کیفی – کمی) با رویکرد اکتشافی متوالی است. جامعه آماری این تحقیق در بخش کیفی شامل خبرگان و در بخش کمی 200 نفر از مدیران سازمان‌های دولتی منتخب استان سیستان و بلوچستان بوده است که با استفاده از شیوه نمونه‌گیری هدفمند در بخش کیفی تعداد 20خبره و به روش تصادفی طبقه ای در بخش کمی 132 نفر از مدیران سازمان های دولتی منتخب استان سیستان و بلوچستان به عنوان حجم نمونه انتخاب شدند. پژوهشگر در بخش کیفی پژوهش ابتدا با مصاحبه با خبرگان و اسناد موجود شاخص های الگوی رهبری هوشمندایرانی اسلامی مبتنی بر قدرت نرم در سازمان های دولتی را از روش تحلیل تم احصا نمود. خروجی این مرحله شناسایی 102 شاخص در قالب 17 مولفه اصلی و 28 ریز مولفه بود. بر اساس نظرات خبرگان و تجزیه و تحلیل های صورت گرفته، مدل رهبری هوشمندایرانی اسلامی مبتنی بر قدرت نرم احصاء و پرسشنامه پژوهش جهت استفاده در بخش کمی طراحی گردید. نتایج تحلیل داده های پژوهش نشان داد ، عوامل علی و زمینه‌ای رهبری هوشمند بر قدرت نرم در سازمان‌های دولتی تاثیر ندارد، اما عوامل ساختاری رهبری هوشمند بر قدرت نرم تاثیر دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Iranian Islamic intelligent Leadership Model with Soft Power Approach in Government Organizations

نویسندگان [English]

  • salman jalali 1
  • aleme keikha 2
  • ebrahim haddadi 3
  • abdolali keshtgar 2
  • Amin reza kamaliyan 2

1 phd student

2 faculty member,university of sistan and baluchestan

3 faculty member, zahedan barnch, islamic azad university

چکیده [English]

The aim of this study was to provide a model of Iranian intelligent Islamic leadership based on soft power in selected government organizations in Sistan and Baluchestan province. In this research, while moving within the boundaries of management science and leadership knowledge, relying on the rich Iranian Islamic culture, an indigenous, comprehensive and up-to-date model is presented. It is a sequential exploratory approach. The statistical population of this research in the qualitative section includes experts and in the quantitative section 200 managers of selected government organizations in Sistan and Baluchestan province. A small number of 132 managers of selected government organizations in Sistan and Baluchestan province were selected as the sample size. In the qualitative part of the research, the researcher first, by interviewing experts and existing documents, calculated the indicators of the Iranian-Islamic intelligent leadership model based on soft power in government organizations from the theme analysis method. The output of this step was to identify 102 indicators in the form of 17 main components and 28 micronutrients. Based on the opinions of experts and analyzes, the model of Islamic Iranian intelligent leadership based on soft statistical power and research questionnaire was designed for use in the quantitative part. The results of quantitative data analysis with smart PLS software showed that the causal factors and contexts of intelligent leadership do not affect soft power in government organizations, but the structural factors of intelligent leadership affect soft power in government organizations

کلیدواژه‌ها [English]

  • Iranian Islamic intelligent Leadership Model
  • Soft Power Approach
  • Government Organizations
  • Sistan and Baluchestan