نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناسی ارشد مدیریت فرهنگی دانشگاه آزاد تهران - ایران عضو ستاد سمن های شهرتهران

چکیده

امروزه پیچیدگی روز افزون زندگی و کاهش توان مدیریت فرهنگی در حل مسائل شهری مورد چالش‌ جدی قرار گرفته است و اعمال مدیریت فرهنگی با مشارکت سازمان‌های مردم نهاد و استفاده از الگوهای اسلامی ایرانی می‌تواند جامعه را از مرحله محدود و نامتناسب عبور دهد. لذا این پژوهش با هدف بررسی نقش سازمان‌های مردم نهاد در مدیریت فرهنگی شهرداری تهران صورت پذیرفت. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر روش اجرا از نوع پژوهش‌های توصیفی از شاخه همبستگی است. ابزار مورد استفاده، پرسشنامه محقق ساخته حاوی 15 سوال بود که روایی و پایایی آن مورد تایید قرار گرفت. اطلاعات مورد نیاز از طریق تکمیل پرسشنامه با استفاده از روش نمونه‌گیری سیستماتیک هدفمند، از 150 نفر از مدیران عامل یا مدیران ارشد سازمان‌های مردم نهاد در سال 1399 جمع‌آوری شد. تجزیه و تحلیل اطلاعات با استفاده از نرم‌افزار Smart PLS و روش مدل‌یابی معادلات ساختاری و رویکرد حداقل مربعات جزئی انجام شد. نتایج نشان داد، فعالیت‌های سازمان‌های مردم نهاد و ابعاد آن تأثیر مثبت و معناداری بر عملکرد مدیریت فرهنگی شهرداری تهران دارد. بیشترین تأثیر فعالیت‌ سمن‌ها بر بعد مطالعات اجتماعی و فرهنگی و سپس آموزش شهروندی بوده است. کمترین تأثیر سمن‌ها نیز بر بعد برنامه‌ریزی فرهنگی بوده است. با توجه به نتایج، همکاری بهتر با دانشجویان و اساتید دانشگاهی به منظور چاپ کتب علمی اثربخش و کاربردی و تولید محتواهای فرهنگی در فضای مجازی و همکاری با اشخاص برجسته در رسانه‌های اجتماعی به مدیران و برنامه‌ریزان این عرصه پیشنهاد شد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

نقش سازمان های مردم نهاد در مدیریت فرهنگی شهرداری تهران

نویسنده [English]

  • leyla norozi

Master of Cultural Management Azad University Tehran Iran Member of Tehran Cement Headquarters

چکیده [English]

Nowadays, the increasing complexity of life and the reduction of cultural management in solving urban problems have been seriously challenged and the practice of cultural management can pass the society through a limited and disproportionate stage and public participation can be an important approach to achieve principled goals and Make rational decisions. Therefore, this study was conducted to investigate the role of non-governmental organizations in the cultural management of Tehran Municipality. This research is a descriptive research in the field of correlation in terms of applied purpose and in terms of implementation method. The instrument used was a researcher-made questionnaire containing 15 questions whose validity and reliability were confirmed. The required information was collected from 150 CEOs or senior managers of non-governmental organizations in 1399 by completing a questionnaire using targeted systematic sampling. Data analysis was performed using Smart PLS software and structural equation modeling and partial least squares approach. The results showed that the activities of non-governmental organizations and its dimensions have a positive and significant effect on the performance of cultural management of Tehran Municipality. The greatest impact of the activities of the Samans was on the dimension of social and cultural studies and then citizenship education. The least impact of the Samanas has been on the cultural planning dimension.

کلیدواژه‌ها [English]

  • cultural management
  • non-governmental
  • Tehran Municipality
  • Organizations