نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار

چکیده

هدف پژوهش حاضر پاسخگویی به این سئوال است که «عوامل مؤثر بر سبک زندگی پایدار کدامند و با چه روش‌هایی می‌توان سیاست‌ها و اقدامات مربوط به سبک زندگی پایدار را طراحی و ارزیابی کرد؟» برای رسیدن به هدف مذکور محقق تلاش کرده با بررسی ادبیات نظری موجود در این حوزه، ضمن ارائه تعریفی جامعه‌شناختی از سبک زندگی پایدار، عوامل مؤثر را در سه مقوله انگیزه‌ها، پیشران‌ها و تعیین کننده‌ها مشخص سازد. عوامل تعیین کننده‌ نیز به نوبه خود به نگرش‌ها، تسهیل کننده‌ها (دسترسی) و زیرساخت‌ها تقسیم می‌شوند. بعلاوه، نشان داده است که دو روش برای طراحی و ارزیابی سیاست‌ها و اقدامات مرتبط با سبک زندگی پایدار وجود دارد: الف) رویکرد REDuseکه راهبردی از پایین به بالاست و ب) رویکرد AFI که راهبردی از بالا به پایین است. سپس با تکیه بر رویکرد AFI و به کارگیری روش پیمایشی و ابزار پرسشنامه محقق ساخته (از نوع طیف لیکرت) در صدد برآمده تا یکی از عناصر تشکیل دهنده نگرش‌ها یعنی دانش و آگاهی گروهی از ذینفعان (شهروندان 5 منطقه تهران) را با حجم نمونه 1200 نفر (593 مرد و 607 زن) و روش نمونه‌گیری تصادفی ساده در زمینه سبک زندگی پایدار بسنحد. یافته‌های مطالعه نشان داد که در صورت عدم وجود گزینه‌های پایدار و دسترسی به آنها یا گیر افتادن در میان گزینه‌های ناپایدار، به راحتی نمی‌توان طبق آگاهی عمل کرد. افزایش آگاهی شهروندان تنها بخشی از کارهایی است که باید انجام شود

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Factors affecting sustainable lifestyles and approaches, design and evaluation of policies and actions

نویسنده [English]

  • vahid salehi

دانشجو

چکیده [English]

The purpose of this study is to answer the question "What are the factors affecting a sustainable lifestyle and how can policies and actions related to a sustainable lifestyle be designed and evaluated?" To achieve this goal, the researcher has tried to identify the effective factors in the three categories of motivations, drivers and determinants by examining the theoretical literature in this field, while providing a sociological definition of sustainable lifestyle. Determinants in turn are divided into attitudes, facilitators (access) and infrastructure. In addition, it has shown that there are two ways to design and evaluate sustainable lifestyle policies and measures: a) the REDuse approach, which is a bottom-up strategy, and b) the AFI approach, which is a top-down strategy. Then, relying on the AFI approach and using a survey method and a researcher-made questionnaire (of the Likert scale), one of the constituent elements of attitudes, namely knowledge and awareness of a group of stakeholders (citizens of 5 districts of Tehran) with a sample size of 1200 (593 males and 607 females) and simple random sampling method in the field of sustainable lifestyle. The findings of the study showed that in the absence of sustainable options and access to them or getting stuck among unstable options, it is not easy to act consciously. Raising citizens' awareness is only part of what needs to be done

کلیدواژه‌ها [English]

  • Lifestyle
  • Effective Factors
  • citizens'
  • awareness
  • Approaches