نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی دانشگاه تهران، دانشکده معارف و اندیشه اسلامی،

2 دانشگاه تهران دانشکده معارف و اندیشه اسلامی

3 استادیار گروه معارف دانشکده معارف و اندیشه دانشگاه تهران

4 دانشگاه شهرکرد- معاون دفتر نهاد

چکیده

از گذشته های دور نقد و نگارش ردیه برضد عارفان مسلمان جریان داشته است. اتهام های وارده، عمدتا معطوف به سه محور شریعت گریزی، عقل و علم ستیزی بوده است. بر اساس دو محور اخیر به‌ویژه محور سوم – علم ستیزی که مسئله این پژوهش است، عارفان مسلمان عامل رکود و بلکه انحطاط تمدن اسلامی قلمداد شده اند. این پژوهش می کوشد از خلال گزاره های تاریخی، منابع و میراث مکتوب عرفان، حقیقت امر را تبیین و مورد تحلیل قرار دهد. مروری بر گزارش های دقیق تاریخی معطوف به مسئله پژوهش، از یک سو، نشان از خدمات ارزنده این جریان در سه ساحت دانشمندان و مولفین، رویکردهای علمی اخلاقی و درنهایت کارکردهای علمی تمدنی آن دارد، حقیقتی که نه فقط در حلقه های خرد و کلان آموزشی خانقاه ها،‌بلکه در نهان بی نهایت طلب عارفان بلندآوازه در گستره تاریخ عرفان اسلامی متجلی شده ومیراثی فاخر را به ودیعت نهاده است. چنان که ویژگی قرین بودن دانش در عرفان با اخلاق وعلم با معنویت، ضمن مانا کردن کارنامه علمی آنان از سوی دیگر، الگوی دانش در طراز تمدن اسلامی را به ظهور رسانده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Islamic mysticism, apostasy or a model of civilization in the field of education

نویسندگان [English]

  • mohammad nasiri 1
  • ramezan rezayi 2
  • seyed mohamadreza mosavi faraz 3
  • bagher mokhtatri 4

1 tehran

2 معاون دانشکده

3 tehran

4 sharekord un

چکیده [English]

Criticism and writing of denials against Muslim mystics have been going on since ancient times. The accusations were mainly focused on the three axes of apostasy, reason and anti-science. According to the last two axes, especially the third axis - anti-science which is the subject of this research, Muslim mystics have been considered as the cause of stagnation and even the decline of Islamic civilization. This research tries to explain and analyze the truth of the matter through historical propositions, sources and written heritage of mysticism. A review of accurate historical reports focusing on research, on the one hand, shows the valuable services of this movement in three areas of scientists and authors, scientific-ethical approaches and finally its scientific-civilizational functions, a fact that not only in micro and macro educational circles Monasteries, but in the secret of the infinite desire of famous mystics, has been manifested in the history of Islamic mysticism and has bequeathed a glorious heritage. As the characteristic of combining knowledge in mysticism with morality and science with spirituality, while maintaining their scientific record on the other hand, the pattern of knowledge in the style of Islamic civilization has emerged

کلیدواژه‌ها [English]

  • : Mysticism
  • Sufism
  • Islamic spirituality
  • Science
  • Knowledge
  • Islamic Civilization