نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی (علوم و تحقیقات)، بجنورد، ایران

2 مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بجنورد، بجنورد، ایران

چکیده

موضوع مقاله حاضر بررسی و تبیین رابطه عملگرهای مدیریت دانش-مطابق حدیث گوهربار پیامبر مکرم اسلام(ص) متناظر با مدل مفهومی مؤخر از نیومن و کانرد-با عملکرد سازمانی و میانجی گری ساختار سازمانی فرامتن و فنون مدیریت منابع انسانی راهبردی در سازوکار تشکیلاتی کمیته امداد امام خمینی(ره) به‎عنوان نهادی کثیرالخدمت و مستلزم دانش مداری بوده و هدف تعیین و تبیین روابط مثلث مفهومی زیرساخت با عملکرد سازمانِ مورد مطالعه ضمن یک جانمایی صحیح و وام‎دار لنز نظری جهت مدل مفهومی حاضر با ویژگی تبیینی بازپروری انسان سازمانی است. روش پژوهش از نوع توصیفی، علّی، میدانی و پیمایشی بوده و در دسته بندی کلی در زمره تحقیقات کمی و به جهت بعد الحاقی مدل که از پیشینه نظری برخوردار نبوده، توسعه ای محسوب می گردد. مطابق اصول نمونه گیری در تحلیل مدل های ساختاری که با روش حداقل مربعات جزئی آزمون می شود، 260 آزمودنی جهت گردآوری داده انتخاب گردید. ابزار گردآوری داده‌ پرسشنامه ای محقق ساخته با پایایی و روایی تأییدشده بوده است. نتایج نشان می دهد که روابط علّی معنادار بین آرگومان های مدیریت دانش، ساختار سازمانی فرامتن، فنون مدیریت منابع انسانی و عملکرد سازمانی تطبیق یافته با مؤسسات غیرانتفاعی برقرار و لزوم طراحی و پیاده‌سازی سازوکار سازمانیِ ناشی از الگوی حاضر، تجویزی منبعث از همین نتایج است که می تواند به‎عنوان یک منبع مطالعه و اقدام، در سازمان های با گرایش ارائه خدمات جامع در نیل به تعالی استفاده شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Comprehensive model of organizational performance, following the conceptual triangle of infrastructure (with a review of the precedence of Islamic views on recent theories of knowledge management)

نویسندگان [English]

  • meisam najjaran 1
  • hoseinali bahramzadeh 1
  • Mosayeb Samanian 2

1 public administration, management faculty, islamic azad university bojnourd branch, bojnourd, iran

2 public administration, management faculty, islamic azad university bojnourd branch, bojnourd, iran

چکیده [English]

Subject of the article: Investigating and explaining the relationship between knowledge management actors - according to the hadith of the Holy Prophet of Islam (PBUH) corresponding to Newman and Conrad conceptual model - with organizational performance and mediation of organizational structure, hypertext and strategic human resource management techniques in the organizational mechanism of Imam Khomeini Relief Committee. As a multi-service institution and requires knowledge orientation and the purpose is to determine and explain the relationship between the conceptual triangle of infrastructure and the function under study while a correct and borrowed theoretical lens for the conceptual model with the explanatory feature of organizational human rehabilitation. The research method is descriptive and survey type and is considered as a development in the general category of quantitative research and for the additional dimension of the model. According to the sampling principles in the analysis of structural models that are tested by the partial least squares method, 260 subjects were selected for data collection. The data collection tool was a questionnaire with confirmed reliability and validity. The results show that significant causal relationships between knowledge management arguments, hypertext organizational structure, human resource management techniques and organizational performance adapted to nonprofits are established and the need to design and implement an organizational mechanism resulting from the current model is a prescriptive result of these results. It can be used as a source of study and action in organizations with a tendency to provide comprehensive services to achieve excellence.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Knowledge Management
  • Hypertext Organizational Structure
  • Strategic Human Resource Management Techniques
  • organizational performance