نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مرکز تحقیقات کارآفرینی، ایده پردازی و تجاری سازی، گروه مدیریت، واحد سمنان، دانشگاه آزاد اسلامی، سمنان، ایران.

2 دانشجوی دکتری مدیریت دولتی، گرایش منابع انسانی، دانشکده علوم انسانی، گروه مدیریت، واحد فبروزکوه ، دانشگاه آزاد اسلامی فبروزکوه ، ایران

چکیده

کارآفرینی و توسعه آن در مناطق روستایی یک استراتژی مهم برای توسعه اقتصادی و برون رفت از بحران هایی مانند فقر، بیکاری، مهاجرت بی رویه از روستاها و کمبود کالاهای مصرفی اساسی بحساب می آید. توسعه کارآفرینی در مناطق روستایی به دلیل مشکلات عدیده ای که بواسطه محدودیت های دسترسی به منابع استراتژیک، شرایط محیطی و تغییر در ساختارهای فرهنگی دارد، با دشواری زیادی همراه است. اما سوال اینجاست آیا رویکرد مدیریت جهادی می تواند مدلی بهینه از توسعه کارآفرینی روستایی ارائه دهد؟ لذا، این پژوهش به شناسایی و تبین ابعاد توسعه مدل کارآفرینی روستائی را با این رویکرد مدیریت جهادی پرداخته است. پژوهش حاضر یک مطالعه با رویکر کیفی و مبتنی بر نظریه داده بنیاد می باشد. تمرکز تحقیق بر کارآفرینی روستایی در استان سمنان بوده است. نمونه گیری بر مبنای نمونه‌گیری غیراحتمالی، همچون نظری و هدفمند و گلوله‌برفی انتخاب و مطالعه شدند. داده‌ها با بهره‌گیری از سه ابزار مصاحبه و مشاهده‌های میدانی و مرور اسناد و مدارک آرشیوی، گردآوری شد و با استفاده از سازوکار کدگذاری، در سه مرحله کدگذاری باز و محوری و انتخابی تجزیه‌وتحلیل شد. برای این منظور، گروهی مشتمل‌بر 12 شرکت‌کننده از سه گروه کارآفرینان روستایی و کارشناسان و مسئولان منطقه ای و خبرگان و صاحب‌نظران فرامنطقه ای انتخاب شده اند. یافته ها نشان میدهد که کارآفرینی جهادی شامل سه مولفه روحیه جهادی، انگیزه جهادی و حرکت جهادی بعنوان مقوله محوری کارآفرینی روستائی میباشد و مقوله های علی، زمینه ای، مداخله گر، راهبردی و پیامد ها به نوعی با کارآفرینی جهادی همسو هستند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Designing an Entrepreneurship Development Model in Rural Areas Based on Jihadism Management: An Application in In Iran

نویسندگان [English]

  • Younos Vakil Alroaia 1
  • Mahdi Jamal 2

1 Entrepreneurship and Commercialization Research Center, Department of Management, Semnan Branch, Islamic Azad University, Semnan, Iran

2 PhD Student in Public Administration, Firuzkuh Branch, Islamic Azad University, Firuzkuh, Iran

چکیده [English]

Entrepreneurship and its development in rural areas is an important strategy for economic development and overcoming crises such as poverty, unemployment, rural migration and shortage of basic consumer goods. Entrepreneurship development in rural areas has faced many problems because of its limitations such as access to strategic resources, environmental conditions, and changes in cultural structures. But the question is whether the jihadi management approach can offer an optimal model of rural entrepreneurship development? Therefore, this study has identified and explained the dimensions of rural entrepreneurship model development with jihadism management approach. The present study is a qualitative approach based on grounded theory. The focus of research has been on rural entrepreneurship in Semnan province. Sampling was based on purposeful sampling and in-depth semi-structured interviews with 12 experts. Open, axial and selective coding has been used to discover and analyze categories. Findings show that jihadi entrepreneurship includes three components of jihadi spirit, jihadi motivation and jihadi movement as a central category of rural entrepreneurship and the categories of causal, contextual, interventionist, strategic and consequences are in line with jihadi entrepreneurship.

کلیدواژه‌ها [English]

  • " Development"
  • " Rural Entrepreneurship"
  • "Jihadism Management"
  • " grounded theory"