آ

 • آزادی تحلیل گفتمانی مفهوم رفاه اجتماعی در انقلاب اسلامی با تأکید بر دیدگاه آیت‌الله خامنه‌ای [دوره 8، شماره 1، 1399، صفحه 37-62]

 • آسیب شناسی آسیب شناسی موانع تولید علوم انسانی اسلامی و تحقق جنبش نرم افزاری (با استفاده از دیدگاه های اساتید و صاحب نظران حوزه تولید علم دینی) [دوره 8، شماره 1، 1399، صفحه 241-267]

 • آگاهی شهروندی نقش دانش و مسئولیت‌پذیری شهروندان در سبک زندگی توسعه محور (مطالعه موردی 5 منطقه منتخب شهر تهران) [دوره 8، شماره 2، 1399، صفحه 302-324]

 • آموزه‌های دینی نقش آموزه ها و نهاد های دینی در مدیریت جامع آبخیزها و ارائه راهکارها [دوره 8، شماره 2، 1399، صفحه 394-430]

 • آیت‌الله خامنه‌ای تحلیل گفتمانی مفهوم رفاه اجتماعی در انقلاب اسلامی با تأکید بر دیدگاه آیت‌الله خامنه‌ای [دوره 8، شماره 1، 1399، صفحه 37-62]

 • آیت الله محمدعلی شاه آبادی راهبردهای استحکام اقتصادی نظام سیاسی اسلام از منظر آیت‌الله محمد علی شاه‌آبادی(ره) [دوره 8، شماره 2، 1399، صفحه 78-108]

ا

 • اثربخشی بررسی رابطه بین اعتقاد به مفهوم برکت و بهره‏وری نیروی انسانی (نمونه پژوهش: شرکت فولاد هرمزگان) [دوره 8، شماره 1، 1399، صفحه 92-120]

 • اخلاق کار مطالعة اخلاق کار در شرکت‌های خصوصی با بهره‌وری بالا در شهر تهران [دوره 8، شماره 1، 1399، صفحه 151-174]

 • اخوت دینی راهبردهای استحکام اقتصادی نظام سیاسی اسلام از منظر آیت‌الله محمد علی شاه‌آبادی(ره) [دوره 8، شماره 2، 1399، صفحه 78-108]

 • ازدواج ارزیابی مسأله خانواده با محوریت نقش زن در سند ملی آموزشی 2030 یونسکو [دوره 8، شماره 1، 1399، صفحه 267-298]

 • استحکام اقتصادی راهبردهای استحکام اقتصادی نظام سیاسی اسلام از منظر آیت‌الله محمد علی شاه‌آبادی(ره) [دوره 8، شماره 2، 1399، صفحه 78-108]

 • اسلام تحلیل گفتمان سند اولیه الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت [دوره 8، شماره 2، 1399، صفحه 140-167]

 • اشکال نوپدید خانواده ارزیابی مسأله خانواده با محوریت نقش زن در سند ملی آموزشی 2030 یونسکو [دوره 8، شماره 1، 1399، صفحه 267-298]

 • اصفهان ارزیابی تغییرات کالبدی فضایی آرامگاه‌های ایلخانی و صفوی اصفهان، گامی در مسیر شناخت الگوی پیشرفت معماری اسلامی- ایرانی [دوره 8، شماره 2، 1399، صفحه 218-266]

 • اقتصاد اسلامی بررسی تطبیقی آموزه‌های اسلامی و ریشه‌های مذهبی کارآفرینی [دوره 8، شماره 2، 1399، صفحه 10-46]

 • اکوسیستم نوآوری شناسایی نهادهای مؤثر در شکل گیری اکوسیستم نوآوری در مناطق آزاد تجاری و صنعتی ایران [دوره 8، شماره 2، 1399، صفحه 268-298]

 • الگوی اسلامی ایرانی ارزش های مطلوب طراحی مسکن از منظر اندیشه اسلام (گامی در مسیر تبیین الگوی اسلامی ایرانی مسکن) [دوره 8، شماره 1، 1399، صفحه 299-345]

 • الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت مأموریت راهبردی جنبش اجتماعی بسیج دانشجویی در الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت [دوره 8، شماره 2، 1399، صفحه 324-369]

 • الگوی اقتصاد مقاومتی مقایسة اقتصاد مقاومتی و پارارادایم‌های جریان اصلی توسعه: امکان یا امتناع دستیابی به سنتزی نوین [دوره 8، شماره 1، 1399، صفحه 63-91]

 • الگوی پیشرفت تحلیل گفتمان سند اولیه الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت [دوره 8، شماره 2، 1399، صفحه 140-167]

 • الگوی نوین پیشرفت بحران‌های مدرنیته و ریشه‌های انسان‌شناختی آن؛ به مثابة شاهدی بر ضرورت «الگوی نوین پیشرفت» [دوره 8، شماره 1، 1399، صفحه 121-150]

 • انجیل بررسی تطبیقی آموزه‌های اسلامی و ریشه‌های مذهبی کارآفرینی [دوره 8، شماره 2، 1399، صفحه 10-46]

 • انسان شناسی بحران‌های مدرنیته و ریشه‌های انسان‌شناختی آن؛ به مثابة شاهدی بر ضرورت «الگوی نوین پیشرفت» [دوره 8، شماره 1، 1399، صفحه 121-150]

 • انقلاب اسلامی معرفت دینی، زمینه ساز سواد انقلاب اسلامی مدیران در منظومه فکری مقام معظم رهبری [دوره 8، شماره 1، 1399، صفحه 9-36]

 • ایران تحلیل گفتمان سند اولیه الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت [دوره 8، شماره 2، 1399، صفحه 140-167]

 • ایلخانی ارزیابی تغییرات کالبدی فضایی آرامگاه‌های ایلخانی و صفوی اصفهان، گامی در مسیر شناخت الگوی پیشرفت معماری اسلامی- ایرانی [دوره 8، شماره 2، 1399، صفحه 218-266]

ب

 • بحران بحران‌های مدرنیته و ریشه‌های انسان‌شناختی آن؛ به مثابة شاهدی بر ضرورت «الگوی نوین پیشرفت» [دوره 8، شماره 1، 1399، صفحه 121-150]

 • برکت بررسی رابطه بین اعتقاد به مفهوم برکت و بهره‏وری نیروی انسانی (نمونه پژوهش: شرکت فولاد هرمزگان) [دوره 8، شماره 1، 1399، صفحه 92-120]

 • برنامه‌ریزی استراتژیک مأموریت راهبردی جنبش اجتماعی بسیج دانشجویی در الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت [دوره 8، شماره 2، 1399، صفحه 324-369]

 • بسیج دانشجویی مأموریت راهبردی جنبش اجتماعی بسیج دانشجویی در الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت [دوره 8، شماره 2، 1399، صفحه 324-369]

 • بهره‌وری بالا مطالعة اخلاق کار در شرکت‌های خصوصی با بهره‌وری بالا در شهر تهران [دوره 8، شماره 1، 1399، صفحه 151-174]

 • بهره‏وری نیروی انسانی بررسی رابطه بین اعتقاد به مفهوم برکت و بهره‏وری نیروی انسانی (نمونه پژوهش: شرکت فولاد هرمزگان) [دوره 8، شماره 1، 1399، صفحه 92-120]

 • بیانات" جایگاه زبان فارسی در تمدن نوین اسلامی از دیدگاه مقام معظم رهبری [دوره 8، شماره 2، 1399، صفحه 48-75]

پ

 • پرهیز از اسراف ارزش های مطلوب طراحی مسکن از منظر اندیشه اسلام (گامی در مسیر تبیین الگوی اسلامی ایرانی مسکن) [دوره 8، شماره 1، 1399، صفحه 299-345]

 • پیشرفت بحران‌های مدرنیته و ریشه‌های انسان‌شناختی آن؛ به مثابة شاهدی بر ضرورت «الگوی نوین پیشرفت» [دوره 8، شماره 1، 1399، صفحه 121-150]

 • پیشرفت اقتصادی بررسی تطبیقی آموزه‌های اسلامی و ریشه‌های مذهبی کارآفرینی [دوره 8، شماره 2، 1399، صفحه 10-46]

ت

 • تحلیل گفتمان تحلیل گفتمان سند اولیه الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت [دوره 8، شماره 2، 1399، صفحه 140-167]

 • تدوین ماموریت مأموریت راهبردی جنبش اجتماعی بسیج دانشجویی در الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت [دوره 8، شماره 2، 1399، صفحه 324-369]

 • تشریفات اندماجی طراحی الگوی جمع الجمع مدیریت رصدخانه ای به ابتنای ذهنیت آزاد از تشریفات اندماجی (با تمرکز بر روش شفافیت گرایی مولد ذیل فلسفه خادمیت) [دوره 8، شماره 2، 1399، صفحه 170-215]

 • تقسیم کار بهنجار مطالعة اخلاق کار در شرکت‌های خصوصی با بهره‌وری بالا در شهر تهران [دوره 8، شماره 1، 1399، صفحه 151-174]

 • تمدن اسلامی رهیافت تمدنی به قرآن وسیرة رسول خدا(ص)؛ مطالعه موردی: راهبرد مشورت ؛ مبانی و پیامدها [دوره 8، شماره 1، 1399، صفحه 225-240]

 • تمدن نوین اسلامی" جایگاه زبان فارسی در تمدن نوین اسلامی از دیدگاه مقام معظم رهبری [دوره 8، شماره 2، 1399، صفحه 48-75]

 • توسعه تحلیل گفتمان سند اولیه الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت [دوره 8، شماره 2، 1399، صفحه 140-167]

 • توسعه محوری نقش دانش و مسئولیت‌پذیری شهروندان در سبک زندگی توسعه محور (مطالعه موردی 5 منطقه منتخب شهر تهران) [دوره 8، شماره 2، 1399، صفحه 302-324]

 • توفیق‌طلبی بررسی تطبیقی آموزه‌های اسلامی و ریشه‌های مذهبی کارآفرینی [دوره 8، شماره 2، 1399، صفحه 10-46]

 • تولید ملی راهبردهای استحکام اقتصادی نظام سیاسی اسلام از منظر آیت‌الله محمد علی شاه‌آبادی(ره) [دوره 8، شماره 2، 1399، صفحه 78-108]

ج

 • جمهوری اسلامی ایران ارزیابی مسأله خانواده با محوریت نقش زن در سند ملی آموزشی 2030 یونسکو [دوره 8، شماره 1، 1399، صفحه 267-298]

 • جنبش اجتماعی مأموریت راهبردی جنبش اجتماعی بسیج دانشجویی در الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت [دوره 8، شماره 2، 1399، صفحه 324-369]

 • جنبش نرم افزاری آسیب شناسی موانع تولید علوم انسانی اسلامی و تحقق جنبش نرم افزاری (با استفاده از دیدگاه های اساتید و صاحب نظران حوزه تولید علم دینی) [دوره 8، شماره 1، 1399، صفحه 241-267]

ح

 • حفاظت محیط زیست نقش آموزه ها و نهاد های دینی در مدیریت جامع آبخیزها و ارائه راهکارها [دوره 8، شماره 2، 1399، صفحه 394-430]

 • حکمت متعالیه الگوی اسلامی ایرانی شهر مطلوب در اندیشة ملاصدرا [دوره 8، شماره 1، 1399، صفحه 195-224]

خ

 • خانواده ارزیابی مسأله خانواده با محوریت نقش زن در سند ملی آموزشی 2030 یونسکو [دوره 8، شماره 1، 1399، صفحه 267-298]

د

 • دانش ارائة نظریة مدیریت دانش ایرانی‌اسلامی با راهبرد نظریه‌پردازی داده‌بنیاد [دوره 8، شماره 1، 1399، صفحه 175-194]

 • دانش نقش دانش و مسئولیت‌پذیری شهروندان در سبک زندگی توسعه محور (مطالعه موردی 5 منطقه منتخب شهر تهران) [دوره 8، شماره 2، 1399، صفحه 302-324]

 • دولت تحلیل گفتمانی مفهوم رفاه اجتماعی در انقلاب اسلامی با تأکید بر دیدگاه آیت‌الله خامنه‌ای [دوره 8، شماره 1، 1399، صفحه 37-62]

ر

 • راهبردهای رسول خدا رهیافت تمدنی به قرآن وسیرة رسول خدا(ص)؛ مطالعه موردی: راهبرد مشورت ؛ مبانی و پیامدها [دوره 8، شماره 1، 1399، صفحه 225-240]

 • رفاه اجتماعی تحلیل گفتمانی مفهوم رفاه اجتماعی در انقلاب اسلامی با تأکید بر دیدگاه آیت‌الله خامنه‌ای [دوره 8، شماره 1، 1399، صفحه 37-62]

 • رهبری" جایگاه زبان فارسی در تمدن نوین اسلامی از دیدگاه مقام معظم رهبری [دوره 8، شماره 2، 1399، صفحه 48-75]

 • روش مقایسه‌ای مقایسة اقتصاد مقاومتی و پارارادایم‌های جریان اصلی توسعه: امکان یا امتناع دستیابی به سنتزی نوین [دوره 8، شماره 1، 1399، صفحه 63-91]

ز

 • زبان فارسی" جایگاه زبان فارسی در تمدن نوین اسلامی از دیدگاه مقام معظم رهبری [دوره 8، شماره 2، 1399، صفحه 48-75]

 • زن ارزیابی مسأله خانواده با محوریت نقش زن در سند ملی آموزشی 2030 یونسکو [دوره 8، شماره 1، 1399، صفحه 267-298]

س

 • ساختار ایرانی اسلامی ارزیابی تغییرات کالبدی فضایی آرامگاه‌های ایلخانی و صفوی اصفهان، گامی در مسیر شناخت الگوی پیشرفت معماری اسلامی- ایرانی [دوره 8، شماره 2، 1399، صفحه 218-266]

 • سازمان های غیر انتفاعی مأموریت راهبردی جنبش اجتماعی بسیج دانشجویی در الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت [دوره 8، شماره 2، 1399، صفحه 324-369]

 • سبک زندگی نقش دانش و مسئولیت‌پذیری شهروندان در سبک زندگی توسعه محور (مطالعه موردی 5 منطقه منتخب شهر تهران) [دوره 8، شماره 2، 1399، صفحه 302-324]

 • سعادت اجتماع و فرد الگوی اسلامی ایرانی شهر مطلوب در اندیشة ملاصدرا [دوره 8، شماره 1، 1399، صفحه 195-224]

 • سند ملی آموزشی 2030 ارزیابی مسأله خانواده با محوریت نقش زن در سند ملی آموزشی 2030 یونسکو [دوره 8، شماره 1، 1399، صفحه 267-298]

 • سواد انقلاب اسلامی معرفت دینی، زمینه ساز سواد انقلاب اسلامی مدیران در منظومه فکری مقام معظم رهبری [دوره 8، شماره 1، 1399، صفحه 9-36]

 • سیرة نبوی رهیافت تمدنی به قرآن وسیرة رسول خدا(ص)؛ مطالعه موردی: راهبرد مشورت ؛ مبانی و پیامدها [دوره 8، شماره 1، 1399، صفحه 225-240]

ش

 • شرکت مخمس راهبردهای استحکام اقتصادی نظام سیاسی اسلام از منظر آیت‌الله محمد علی شاه‌آبادی(ره) [دوره 8، شماره 2، 1399، صفحه 78-108]

 • شرکت‌های خصوصی مطالعة اخلاق کار در شرکت‌های خصوصی با بهره‌وری بالا در شهر تهران [دوره 8، شماره 1، 1399، صفحه 151-174]

 • شفافیت گرایی مولد طراحی الگوی جمع الجمع مدیریت رصدخانه ای به ابتنای ذهنیت آزاد از تشریفات اندماجی (با تمرکز بر روش شفافیت گرایی مولد ذیل فلسفه خادمیت) [دوره 8، شماره 2، 1399، صفحه 170-215]

 • شهر مطلوب الگوی اسلامی ایرانی شهر مطلوب در اندیشة ملاصدرا [دوره 8، شماره 1، 1399، صفحه 195-224]

ص

 • صفوی ارزیابی تغییرات کالبدی فضایی آرامگاه‌های ایلخانی و صفوی اصفهان، گامی در مسیر شناخت الگوی پیشرفت معماری اسلامی- ایرانی [دوره 8، شماره 2، 1399، صفحه 218-266]

ظ

 • ظرفیت فرهنگی نقش آموزه ها و نهاد های دینی در مدیریت جامع آبخیزها و ارائه راهکارها [دوره 8، شماره 2، 1399، صفحه 394-430]

ع

 • عدالت اجتماعی تحلیل گفتمانی مفهوم رفاه اجتماعی در انقلاب اسلامی با تأکید بر دیدگاه آیت‌الله خامنه‌ای [دوره 8، شماره 1، 1399، صفحه 37-62]

 • علم دینی آسیب شناسی موانع تولید علوم انسانی اسلامی و تحقق جنبش نرم افزاری (با استفاده از دیدگاه های اساتید و صاحب نظران حوزه تولید علم دینی) [دوره 8، شماره 1، 1399، صفحه 241-267]

 • علوم انسانی اسلامی آسیب شناسی موانع تولید علوم انسانی اسلامی و تحقق جنبش نرم افزاری (با استفاده از دیدگاه های اساتید و صاحب نظران حوزه تولید علم دینی) [دوره 8، شماره 1، 1399، صفحه 241-267]

ف

 • فرآیند مدیریت دانش ارائة نظریة مدیریت دانش ایرانی‌اسلامی با راهبرد نظریه‌پردازی داده‌بنیاد [دوره 8، شماره 1، 1399، صفحه 175-194]

 • فلسفه خادمیت طراحی الگوی جمع الجمع مدیریت رصدخانه ای به ابتنای ذهنیت آزاد از تشریفات اندماجی (با تمرکز بر روش شفافیت گرایی مولد ذیل فلسفه خادمیت) [دوره 8، شماره 2، 1399، صفحه 170-215]

ق

 • قرآن رهیافت تمدنی به قرآن وسیرة رسول خدا(ص)؛ مطالعه موردی: راهبرد مشورت ؛ مبانی و پیامدها [دوره 8، شماره 1، 1399، صفحه 225-240]

 • قرآن بررسی تطبیقی آموزه‌های اسلامی و ریشه‌های مذهبی کارآفرینی [دوره 8، شماره 2، 1399، صفحه 10-46]

ک

 • کارآفرینی اسلامی بررسی تطبیقی آموزه‌های اسلامی و ریشه‌های مذهبی کارآفرینی [دوره 8، شماره 2، 1399، صفحه 10-46]

 • کارایی بررسی رابطه بین اعتقاد به مفهوم برکت و بهره‏وری نیروی انسانی (نمونه پژوهش: شرکت فولاد هرمزگان) [دوره 8، شماره 1، 1399، صفحه 92-120]

م

 • مبانی مشورت رهیافت تمدنی به قرآن وسیرة رسول خدا(ص)؛ مطالعه موردی: راهبرد مشورت ؛ مبانی و پیامدها [دوره 8، شماره 1، 1399، صفحه 225-240]

 • محرمیت ارزش های مطلوب طراحی مسکن از منظر اندیشه اسلام (گامی در مسیر تبیین الگوی اسلامی ایرانی مسکن) [دوره 8، شماره 1، 1399، صفحه 299-345]

 • مدرنیته بحران‌های مدرنیته و ریشه‌های انسان‌شناختی آن؛ به مثابة شاهدی بر ضرورت «الگوی نوین پیشرفت» [دوره 8، شماره 1، 1399، صفحه 121-150]

 • مدل‌های مدیریت دانش ارائة نظریة مدیریت دانش ایرانی‌اسلامی با راهبرد نظریه‌پردازی داده‌بنیاد [دوره 8، شماره 1، 1399، صفحه 175-194]

 • مدیریت جامع آبخیزها نقش آموزه ها و نهاد های دینی در مدیریت جامع آبخیزها و ارائه راهکارها [دوره 8، شماره 2، 1399، صفحه 394-430]

 • مدیریت رصدخانه ای طراحی الگوی جمع الجمع مدیریت رصدخانه ای به ابتنای ذهنیت آزاد از تشریفات اندماجی (با تمرکز بر روش شفافیت گرایی مولد ذیل فلسفه خادمیت) [دوره 8، شماره 2، 1399، صفحه 170-215]

 • مدیریت منابع طبیعی نقش آموزه ها و نهاد های دینی در مدیریت جامع آبخیزها و ارائه راهکارها [دوره 8، شماره 2، 1399، صفحه 394-430]

 • مسئولیت‌پذیری نقش دانش و مسئولیت‌پذیری شهروندان در سبک زندگی توسعه محور (مطالعه موردی 5 منطقه منتخب شهر تهران) [دوره 8، شماره 2، 1399، صفحه 302-324]

 • مسکن ارزش های مطلوب طراحی مسکن از منظر اندیشه اسلام (گامی در مسیر تبیین الگوی اسلامی ایرانی مسکن) [دوره 8، شماره 1، 1399، صفحه 299-345]

 • مشارکت مردمی نقش آموزه ها و نهاد های دینی در مدیریت جامع آبخیزها و ارائه راهکارها [دوره 8، شماره 2، 1399، صفحه 394-430]

 • مشورت رهیافت تمدنی به قرآن وسیرة رسول خدا(ص)؛ مطالعه موردی: راهبرد مشورت ؛ مبانی و پیامدها [دوره 8، شماره 1، 1399، صفحه 225-240]

 • مصالح جمعی راهبردهای استحکام اقتصادی نظام سیاسی اسلام از منظر آیت‌الله محمد علی شاه‌آبادی(ره) [دوره 8، شماره 2، 1399، صفحه 78-108]

 • معرفت دینی معرفت دینی، زمینه ساز سواد انقلاب اسلامی مدیران در منظومه فکری مقام معظم رهبری [دوره 8، شماره 1، 1399، صفحه 9-36]

 • معماری آرامگاهی ارزیابی تغییرات کالبدی فضایی آرامگاه‌های ایلخانی و صفوی اصفهان، گامی در مسیر شناخت الگوی پیشرفت معماری اسلامی- ایرانی [دوره 8، شماره 2، 1399، صفحه 218-266]

 • معماری اسلامی ارزش های مطلوب طراحی مسکن از منظر اندیشه اسلام (گامی در مسیر تبیین الگوی اسلامی ایرانی مسکن) [دوره 8، شماره 1، 1399، صفحه 299-345]

 • مقام معظم رهبری معرفت دینی، زمینه ساز سواد انقلاب اسلامی مدیران در منظومه فکری مقام معظم رهبری [دوره 8، شماره 1، 1399، صفحه 9-36]

 • ملاصدرا الگوی اسلامی ایرانی شهر مطلوب در اندیشة ملاصدرا [دوره 8، شماره 1، 1399، صفحه 195-224]

 • منطق نهادی شناسایی نهادهای مؤثر در شکل گیری اکوسیستم نوآوری در مناطق آزاد تجاری و صنعتی ایران [دوره 8، شماره 2، 1399، صفحه 268-298]

 • منطقه آزاد تجاری و صنعتی شناسایی نهادهای مؤثر در شکل گیری اکوسیستم نوآوری در مناطق آزاد تجاری و صنعتی ایران [دوره 8، شماره 2، 1399، صفحه 268-298]

 • مهمان پذیری ارزش های مطلوب طراحی مسکن از منظر اندیشه اسلام (گامی در مسیر تبیین الگوی اسلامی ایرانی مسکن) [دوره 8، شماره 1، 1399، صفحه 299-345]

ن

 • نظریة مدیریت دانش ایرانی‌ـ‌‌اسلامی ارائة نظریة مدیریت دانش ایرانی‌اسلامی با راهبرد نظریه‌پردازی داده‌بنیاد [دوره 8، شماره 1، 1399، صفحه 175-194]

 • نظریه‌پردازی داده‌بنیاد ارائة نظریة مدیریت دانش ایرانی‌اسلامی با راهبرد نظریه‌پردازی داده‌بنیاد [دوره 8، شماره 1، 1399، صفحه 175-194]

 • نظریه داده بنیاد آسیب شناسی موانع تولید علوم انسانی اسلامی و تحقق جنبش نرم افزاری (با استفاده از دیدگاه های اساتید و صاحب نظران حوزه تولید علم دینی) [دوره 8، شماره 1، 1399، صفحه 241-267]

 • نظریه نوسازی مقایسة اقتصاد مقاومتی و پارارادایم‌های جریان اصلی توسعه: امکان یا امتناع دستیابی به سنتزی نوین [دوره 8، شماره 1، 1399، صفحه 63-91]

 • نظریه وابستگی مقایسة اقتصاد مقاومتی و پارارادایم‌های جریان اصلی توسعه: امکان یا امتناع دستیابی به سنتزی نوین [دوره 8، شماره 1، 1399، صفحه 63-91]

 • نهاد شناسایی نهادهای مؤثر در شکل گیری اکوسیستم نوآوری در مناطق آزاد تجاری و صنعتی ایران [دوره 8، شماره 2، 1399، صفحه 268-298]