الگوی راهبرد سیاسی، امنیتی در فراگرد توسعه اسلامی- ایرانی
الگوی راهبرد سیاسی، امنیتی در فراگرد توسعه اسلامی- ایرانی
دوره 2، شماره 3 ، اردیبهشت 1392، صفحه 9-34

چکیده
  توسعه از مفاهیم و مقولات بحث برانگیز ادبیات سیاسی بوده، امروزه بر سیمای امنیت تزئین و از اهمیت و حساسیت در ابعاد تازه‌ای برخوردار گشته است. نوشتار حاضر به مقوله‌ی توسعه از بعد امنیتی می‌نگرد. در بحث ...  بیشتر
پیشامد و پس‏امد الگوی توسعه اسلامی
پیشامد و پس‏امد الگوی توسعه اسلامی
دوره 2، شماره 3 ، اردیبهشت 1392، صفحه 35-78

چکیده
  موضوع مقالۀ حاضر بررسی فرایند علمی است که امکان دستیابی به توسعۀ (تعالی) اسلامی را فراهم می‌آورد. الگوی توسعۀ اسلامی عامل تعیین‌کننده‌ای است که این مهم را امکان‌پذیر می‌سازد. اما برای تولید الگوی توسعۀ ...  بیشتر
تبیین ماهیت الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت
تبیین ماهیت الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت
دوره 2، شماره 3 ، اردیبهشت 1392، صفحه 79-104

چکیده
  تحقق الگوی اسلامی _ ایرانی پیشرفت مبتنی بر انعکاس آرمان ها و اهداف نظام با اتکا به پشتوانه های حقوقی و شرعی، تبیین کننده نگاهی سیستمی مشتمل بر تعیین اجزای مرتبط و ترسیم چگونگی ارتباط آنها، دارا بودن قابلیت ...  بیشتر
نقش علم اخلاق اسلامی در توسعه اسلامی – ایرانی
نقش علم اخلاق اسلامی در توسعه اسلامی – ایرانی
دوره 2، شماره 3 ، اردیبهشت 1392، صفحه 105-138

چکیده
  در این مقاله ابتدا معنای لغوی توسعه توضیح داده شده و سپس معنای اصطلاحی، آن بیان گردیده است. سپس دو ویژگی توسعه، یعنی «همه سونگر بودن توسعه» و «پایدار بودن توسعه» تشریح شده است. توسعه فرهنگی ...  بیشتر
تولید ملی، رمز تحقق پیشرفت اقتصادی با رویکرد اسلامی- ایرانی
تولید ملی، رمز تحقق پیشرفت اقتصادی با رویکرد اسلامی- ایرانی
دوره 2، شماره 3 ، اردیبهشت 1392، صفحه 139-178

چکیده
  اسلام خواستار پرورش انسان و جامعه ای تکامل یافته است، تکامل مورد نظراسلام در زمینۀ سرمایه های مادی همان پیشرفت اقتصادی است، که انسان و جامعۀ سالم در مسیر آن قرار دارند،که با تولید تحقق می یابد. در این ...  بیشتر
تاملی بر معنویت سازمانی با رویکرد اسلامی
تاملی بر معنویت سازمانی با رویکرد اسلامی
دوره 2، شماره 3 ، اردیبهشت 1392، صفحه 179-200

چکیده
  امروزه معنویت از دو نظر بیش از گذشته مورد توجه اندیشمندان جوامع بشری واقع شده است، نخست به لحاظ نقش بازدارندگی از آسیب ها و هنجارشکنی ها و دیگری به لحاظ نقش برانگیزانندگی افراد در جهت سود رسانی و خدمت ...  بیشتر