نوع مقاله : مقاله پژوهشی

عنوان مقاله [English]

تبیین فقهی نوین از تحکیم خانواده در الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، مطالعه موردی مهریه