نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد تمام فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشکده الهیات دانشگاه مازندران

2 استادیار گروه فقه و حقوق اسلامی موسسه آموزش عالی پارسا- بابلسر

چکیده

از جمله مباحث مهم در حوزه الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، مباحث فقه الکترونیک است. با توجه به نقس اساسی االکترونیک و اینترنت در پیشرفت جامعه، اهمیت فقه الکترونیک و کاربرد آن در حوزه حقوقی و قانونی و حوزه شریعت اسلام بر کسی پوشیده نیست. نگارندکان در این تحقیق پس از بررسی واژه‌ها و مفاهیم کلی و اهمیت فقه الکترونیک و کاربرد آن در حوزه حقوقی و قانونی و شریعت اسلام، به بررسی تطبیق حکم وضعی و تکلیفی فعل و انفعالات الکترونیکی پرداخته و به این نتیجه می‌رسند که مقتضای قاعده در رابطه با حکم وضعی و تکلیفی اعمال الکترونیکی، همان حکم وضعی و تکلیفی نوعی سنتی از آن است. سپس در نهایت به ادله مشروعیت اعمال الکترونیکی پرداخته و پس از پاسخ به اشکالات مقدّر یعنی مناقشه موضوعی مشروعیت اینترنت و بررسی ادله حکم تکلیفی و وضعی مصادیق و اعمال اینترنتی، معتقد به تعمیم حکم به نوع مجازی و الکترونیکی این دسته از اعمال می‌باشند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

فقه الکترونیک در الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت

نویسندگان [English]

  • Ali Akbar Izadi Fred 1
  • Sayyed Mojtaba Hussein Nezhad 2

1 Master of jurisprudence and the basics of Islamic law, Faculty of Theology, Mazandaran University

2 Assistant Professor of jurisprudence and Islamic law of Parsa-Babolsar higher education institution

چکیده [English]

از جمله مباحث مهم در حوزه الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، مباحث فقه الکترونیک است. با توجه به نقس اساسی االکترونیک و اینترنت در پیشرفت جامعه، اهمیت فقه الکترونیک و کاربرد آن در حوزه حقوقی و قانونی و حوزه شریعت اسلام بر کسی پوشیده نیست. نگارندکان در این تحقیق پس از بررسی واژه‌ها و مفاهیم کلی و اهمیت فقه الکترونیک و کاربرد آن در حوزه حقوقی و قانونی و شریعت اسلام، به بررسی تطبیق حکم وضعی و تکلیفی فعل و انفعالات الکترونیکی پرداخته و به این نتیجه می‌رسند که مقتضای قاعده در رابطه با حکم وضعی و تکلیفی اعمال الکترونیکی، همان حکم وضعی و تکلیفی نوعی سنتی از آن است. سپس در نهایت به ادله مشروعیت اعمال الکترونیکی پرداخته و پس از پاسخ به اشکالات مقدّر یعنی مناقشه موضوعی مشروعیت اینترنت و بررسی ادله حکم تکلیفی و وضعی مصادیق و اعمال اینترنتی، معتقد به تعمیم حکم به نوع مجازی و الکترونیکی این دسته از اعمال می‌باشند.

کلیدواژه‌ها [English]

  • فقه
  • الکترونیک
  • الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت
  • اطلاق و عموم
  • اصالة‌الفساد
  • اصالة‌الصحة