نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

گروه اقتصاد. دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز

چکیده

بی شک امروزه بالندگی علوم مختلف در پیدایش دانش های نوین مدیون افرادی هستند که بدون تعصب و با استفاده از علوم درون و بین رشته ای در یک فرآیند منطقی و با استفاده از برهان های نوین علمی و بدون نگرانی از شرایط و جو حاکم بر جامعه علمی، به مسائل پیش رو می نگرند. در این بین علم اقتصاد و عالمان این علم نیز از این امر مستثنا نمی باشند. با توجه به شرایط امروز جهان دیگر زمان آن رسیده که عالمان اقتصاد اسلامی با اعتقاد خردمندانه بر دانش الهی خود برای بسیاری از سوالات پیش روی اقتصاددانان در دنیا پیش قدم شوند و هیچ هراسی در این جهاد بزرگ به دل راه ندهند. تلاش و مطالعه پیش رو رشحه ای از دریای ژرف و عمیق مبانی اقتصاد اسلامی است که سعی می کند با تکمیل فروض و ارائه راهکار اسلامی، وجود تعادل رقابتی را به شرط وجود تعادل جبرانی از فضای نظری به سوی عالم واقعیت سوق دهد. به عبارت دقیق تر با فرض وجود تعادل جبرانی، از طریق انتقال بخشی از ذخایر دارایی و مازاد درآمد تحت عنوان خمس و زکات و نه هرگونه پرداختی دیگری(این دو نوع پرداختی دارای قواعدی است که با تئوری سازگاری دارد) به افراد با درآمد منفی و یا دچار ورشکستگی، تعادل رقابتی در چارچوب یک اقتصاد اسلامی امکان پذیر و هیچگاه نقض نگردد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Develop of the theoretical framework a equilibrium economic: A solution based on an Islamic Iranian Economic model

نویسنده [English]

  • HASHEM ZARE

economic department. islamic azad university

چکیده [English]

Undoubtedly, today, the growth of various sciences in the emergence of modern knowledge owes to those who, without bias and using the intra and interdisciplinary sciences in a logical process, using modern scientific arguments without worrying about the atmosphere of the scientific community are looking at the issues ahead. In the meantime, the economics and the scholars of this science are not excluded from this. According to the conditions of today's world, it's time for Islamic scholars, wisely believing in their divine knowledge, to take initiative to answer many questions to economists in the world, with no fear in this great jihad.
This study is a droplet of deep sea of the foundations of Islamic economics that tries to bring competitive equilibrium from theoretical space to the real world on the condition that compensatory equilibrium exists by completion of the Islamic assumptions and presentation of the Islamic strategy. More precisely, with the assumption of compensatory equilibrium, through the transfer of a part of the assets and income surplus under the name of khums and zakat and Not any other payment (These two types of payments have rules that are consistent with the theory) to People with negative income or bankruptcy, Competitive equilibrium within the framework of an Islamic economy is possible and never get violated.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Competitive Equilibrium
  • Compensated Equilibrium
  • Islamic Economics
  • Zakat
  • Khums