نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه جامعه شناسی، دانشگاه تهران.

2 استادیار گروه جامعه شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلام اباد غرب.

3 استادیار گروه علوم سیاسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه.

چکیده

اقتصاد مقاومتی یک شعار نیست، یک واقعیت اقتصادی است که شاخص‌‌‌های آن ریشه در عمل دارد، نه حرف. در بحث اقتصاد مقاومتی نباید همه ی مسئولیت ها و وظایف را به گردن دولتمردان انداخت، بلکه نقش مردم بسیار مهم تر و حساس تر می باشد.
با توجه به اهمیت موضوع اقتصاد مقاومتی، پژوهش حاضر با استفاده از روش میدانی، تکنیک پیمایش، ابزار تحقیق پرسشنامه و استفاده از نرم افزارهای SPSS و Smart PLS، به دنبال بررسی نقش سرمایه اجتماعی در گرایش به الگوهای اقتصاد مقاومتی می باشد. جامعه آماری پژوهش شهروندان 18 سال به بالای شهر کرمانشاه می باشد که با استفاده از فورمول کوکران تعداد 384 از آنها به عنوان حجم نمونه مورد بررسی قرار گرفته شده است.
نتایج این تحقیق نشان دهنده ی رابطه ی مثبت، مستقیم و معنادار بین تمامی متغیرهای مستقل و متغیر وابسته پژوهش می باشد. بدین صورت که هرچه میزان کل سرمایه اجتماعی(32/0) و شاخص های آن یعنی اعتماد اجتماعی (38/0 =P)، انسجام اجتماعی (31/0 =P)،مشارکت اجتماعی (33/0 =P)، آگاهی اجتماعی (30/0 =P) و تعامل اجتماعی (24/0 =P) در بین شهروندان بیشتر باشد گرایش به الگوهای اقتصاد مقاومتی بیشتر امکان پذیر می گردد. همچنین نتایج حاصل از مدل معادله ساختاری (Smart PLS) نیز نشان دادند که متغیر سرمایه اجتماعی در مجموع 48/0 از واریانس متغیر گرایش به اقتصاد مقاومتی را تبیین می کند،با مدنظر قرار دادن مقادیر مربوط به حجم اثر شاخص ضریب تعیین این مقدار در حد متوسط (23/0) برآورد می شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigating the role of social capital in the tendency toward resistance patterns in Kermanshah

نویسندگان [English]

  • Abdol Hossein Kalantari 1
  • Habil Heidarkhani 2
  • Sirous Mohebi 3

1 Associate Professor, Department of Sociology, Tehran University.

2 Assistant Professor, Department of Sociology, University of Islamabad Gharb.

3 Assistant Professor of Political Science, Islamic Azad University of Kermanshah.

چکیده [English]

Economy of Resistance is not a slogan, it's an economic fact whose indices are rooted in action, not words. In the context of a resilient economy, not all responsibilities and responsibilities should be left to the governor, but the role of the people is much more important and more sensitive.
Regarding the importance of the subject, the present study uses a field method, a scrolling technique, a questionnaire, and the use of SPSS and Smart PLS software to investigate the role of social capital in the trend towards resilient economy patterns. The statistical population of the study is citizens aged 18 years and older in Kermanshah and Using the Cochran formula, 384 of them have been studied as sample size.
The results of this research show a positive, direct, and meaningful relationship between all independent variables and the dependent variable of the research. So, the total amount of social capital (0.32) and its indices: social trust (P = 0.38), social cohesion(P = 0.31),social participation (P = 0.33), social awareness (P = 0.30) and social interaction (P = 0.24) among the citizens, the tendency toward resistance patterns of the economy is more possible. Also, the results from the structural equation model (Smart PLS) also showed that the social capital variable in a total of 0.48 is explained by the variance of the variable of tendency toward the resistive economy, considering the volume of the effect of the indicator of the coefficient of determination of this value in The average(0.23)is estimated.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Resistance Economics Patterns
  • Supreme Leader's Comments
  • Social Capital
  • Kermanshah City