نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه پیام نور

2 مؤسسه آموزش عالی اسوه، تبریز، ایران

چکیده

هوش فرهنگی مهم ترین ابزاری است که می تواند برای مواجهه مناسب با موقعیت های چند فرهنگی به کار گرفته شود. اسلام به عنوان آخرین و کامل ترین دین، رهنمودها و توصیه های بسیاری در هر جنبه از زندگی بشر را دارا می باشد و قرآن به عنوان یک راه کار بزرگ الهی برای انسان‌ها بهترین و با قوام‌ترین راه را به بشریت ارایه می دهد و انسان‌ها را به سمت راهی که مطمئن‌تر و مستحکم‌تر است هدایت می کند. هدف پژوهش حاضر بررسی وضعیت مؤلفه های هوش فرهنگی رؤسای شعب بانک ملت از دیدگاه اسلام و قرآن می باشد. برای این منظور هوش فرهنگی بر اساس نظریه تلفیقی «انگ، ونداین و کریستین کُه » و «قرآن و اسلام» در چهار مؤلفه هوش فراشناخی اسلامی- ایرانی، هوش شناختی اسلامی- ایرانی، هوش انگیزشی اسلامی- ایرانی و هوش رفتاری اسلامی تعریف شده است. جامعه آماری پژوهش حاضر، رؤسای شعب بانک ملت استان آذربایجان شرقی می باشد که تعداد آن ها 71 نفر می باشند. ابزار جمع آوری اطلاعات در پژوهش حاضر پرسشنامه می باشد که پس از سنجش روایی و پایایی آن، در اختیار نمونه آماری قرار گرفت. پس از جمع آوری پرسشنامه ها، اطلاعات حاصله با استفاده از روش های آماری توصیفی تلخیص و طبقه بندی شد و برای آزمون سوال های پژوهش از آزمون One T-Test Sample و آزمون فریدمن استفاده شد. نتایج حاصله بیان گر آن است که وضعیت هوش انگیزشی اسلامی- ایرانی رؤسای شعب بانک ملت نسبت به سایر مؤلفه های هوش فرهنگی اسلامی- ایرانی وضعیت بهتری دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Prioritize and determine the status of cultural intelligence components based on Iranian Islamic model of progress (Case Study: managers of Bank Mellat's Branches in East Azerbaijan Province)

نویسندگان [English]

  • Karim Esgandari 1
  • Shadi Orafaye Jamshidi 2

1 Payam Noor University

2 Higher Education Institution of Osve, Tabriz, Iran

چکیده [English]

Cultural intelligence is the most significant tool that can be used to proper encounter with multi-cultural situations. Islam as the final and most complete religion, contain guidelines and recommendations in every aspect of human life and Quran as a great divine solution for people, proffer the best and most consistency way to humanity and also conducts people to the path which is more reliable and secure. Present study is aimed at an examination the status of Components of the Islamic Cultural Intelligence of the managers of Bank Mellat's Branches from the perspective of Islam and the Quran. For this purpose; Cultural intelligence is defined on the basis of the combination of theory "Ang,Van Dyne & Christine Koh" and "Quran and Islam", in the four components of Iranian Islamic Meta-cognitive Intelligence, Iranian Islamic Cognitive Sciences, Iranian Islamic Motivational Intelligence and Iranian Islamic Behavioral Intelligence. The statistical population consists of 71 people including the managers of Bank Mellat's Branches. The data collection instrument is a questionnaire that they were distributed among a population after assess the reliability and validity of the questionnaire. Obtained Information were summarized and categorized by using Descriptive statistics. In order to test the research questions, One T-Test Sample and Friedman test were used. The results indicate that the Iranian Islamic motivational intelligence of managers of Bank Mellat's Branches is in better condition than other components of the Iranian Islamic cultural intelligence.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Iranian Islamic Cultural Intelligence
  • Iranian Islamic Meta-cognitive Intelligence
  • Iranian Islamic Cognitive Sciences
  • Iranian Islamic Motivational Intelligence
  • Iranian Islamic Behavioral Intelligence