نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد ، گروه مدیریت ، دانشکده مدیریت ،دانشگاه ایلام

2 دانشیار گروه مدیریت ، دانشکده مدیریت ،دانشگاه ایلام

چکیده

مدیریت جهادی در منظومه فکری رهبر معظم انقلاب در حکم الگوی مطلوب مدیریتی است؛ الگویی که قابلیت‌های لازم برای تحقق آرمان‌های انقلاب اسلامی را دارا بوده و واجد آن توانایی‌ها و ارزش‌هایی است که از یک نظام مدیریتی کارآمد اسلامی انتظار داریم. هدف پژوهش؛ بررسی تأثیر مدیریت جهادی بر آموزش کارآفرینی در دانشگاه‌ها در میان مدیران دانشگاه‌های آزاد اسلامی مازندران است. روش تحقیق حاضر، تحلیلی از نوع کاربردی است. جامعه آماری مورد مطالعه؛ مدیران عالی، میانی و عملیاتی دانشگاه‌های آزاد مازندران است؛ که با استفاده از فرمول کرجسی و مورگان تعداد 113 نفر به روش تصادفی ساده مورد پرسش قرارگرفته‌اند. پرسشنامه مورد استفاده در مدیریت جهادی شامل بخش رویکردی، مدیریتی، انسانی و ساختاری می‌باشد؛ و سنجش آموزش کارآفرینی نیز دارای سه بعد؛ نگرشی، دانش و مهارتی می‌باشد که از پایایی بالایی برخوردار بودند. همچنین برای بررسی مدل مفهومی از روش معادلات ساختاری و از نرم‌افزار اسمارت پی ال اس و نرم‌افزار لیزرل استفاده شده است. یافته‌ها نشان می‌دهد که فرضیه پژوهش مورد تأیید قرار گرفته است. نتایج نیز بیانگر آن است که مدیریت جهادی موجب جهش نوینی در کارآفرینی دانشگاهی شده و بازخوردهای بهتر نسبت به دیگر سبک‌های مدیریتی از خود بروز می‌دهد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

effect of Jihad management on Entrepreneurship education

نویسندگان [English]

  • Abbas Gharib 1
  • Ali Alitaleb 1
  • Setareh Abbasi 1
  • Ardeshir Shiri 2

1

2

چکیده [English]

Jihad management in the intellectual system of revolution’s supreme leader consider as the sentence of management optimal model that has the capabilities to fulfill the goals of the Islamic revolution and possesses abilities and values, which is expected from a Islamic efficient management system. The aim of present study is the effect of Jihad management on Entrepreneurship education in universities of Mazandaran Islamic Azad Universities Managers. The research is of Analytical and applied type. The statistic population of the research contains senior managers, middle and operational Mazandaran University. And 113 people have been selected through simple random sampling. In this study to evaluate Questionnaire Jihad management Including strategy, management, human and structural also Questionnaire Entrepreneurship education Including Attitude, knowledge and skills Who had high reliability. To review the conceptual model of structural equation modeling ((SEM)) and Smart PLS software used. Reult show on all of the hypotheses in this study approved also showed that Jihad management leads to the modern progress in academic entrepreneurship and provides better feedback compared to other styles.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Jihad management
  • Entrepreneurship
  • Levels of management
  • Entrepreneurship Training