نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مدیریت دولتی، واحد بناب، دانشگاه ازاد اسلامی، بناب، ایران

2 استادیارگروه مدیریت دولتی ،واحد بناب،دانشگاه ازاد اسلامی ،بناب،ایران

3 استادیارگروه مدیریت دولتی، واحد بناب، دانشگاه آزاد اسلامی، بناب، ایران

4 استادیار گروه مدیریت دولتی ،واحد بناب ،دانشگه ازاد اسلامی ،بناب ،ایران

چکیده

پژوهش حاضردرصدد شناسایی آسیب ها و چالش های موجود بانک ملی می باشدتا بتواند الگوی مطلوب نظام جبران خدمات را تببین و طراحی نماید .رویکرد پژوهش به صورت آمیخته و از نوع اکتشافی می باشد. ابزار گردآوری داده ها مصاحبه های نیمه ساختارمند در بخش کیفی و در بخش کمی پرسشنامه های (مدلسازی ساختاری-تفسیری، دلفی- فازی و اعتبار یابی الگو) بودند. جامعه آماری متخصصان مدیریت منابع انسانی و مدیران خبره بانک ملی با بیش از 15سال سابقه در امورمنابع انسانی مشغول به کار می باشد نمونه گیری به روش هدفمند و ملاک محور بوده و با 12 نفر از مصاحبه کنندگان به اشباع نظری رسید . با استفاده از تحلیل مضمون، آسیبهای در سه بخش؛ جبران خدمات بیرونی مالی، جبران خدمات بیرونی غیر مالی و جبران خدمات درونی مورد شناسایی قرار گرفتند. سپس به منظور سنجش پایایی عوامل شناسایی شده از شاخص کاپا استفاده شده که به مقدار 785/0 بدست آمد. در مرحله بعد، غربالگری شاخصها از تکنیک دلفی- فازی استفاده شد که نتیجه بدست آمده حاکی از تایید 14 تم اصلی و 87 تم فرعی شناسایی شده به عنوان عوامل نظام جبران خدمات از دیدگاه خبرگان بود. سپس با استفاده از تحلیل عامل اکتشافی شاخص کفایت نمونه گیری KMO به مقدار 0.950 بدست آمده است که نشان دهنده آن است که داده‌های تحقیق قابل تقلیل به تعدادی عامل‌های زیربنایی و بنیادی می‌باشد سپس، با استفاده از تحلیل شکاف وضعیت عوامل شناسایی شده با وضعیت مطلوب مورد بررسی قرار گرفتند

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

: Pathology of human resources compensation system and providing a suitable model in Melli Bank of Iran

نویسندگان [English]

  • behrouz osmani 1
  • farhad nejadirani 2
  • Golamreza Rahimi 3
  • jafer beikzad 4

1 Public Administration, Bonab Branch, Islamic Azad University, Bonab, Iran

2 Department of Public Administration, Islamic Azad University, Bonab, Iran

3 Department of Management, Bonab Branch, Islamic Azad University, Bonab, Iran

4 Department of Public Administration, Islamic Azad University, Bonab, Iran

چکیده [English]

Abstract
The current research is trying to identify the existing harms and challenges of National Bank in order to explain and design the ideal model of service compensation system. The research approach is mixed and phenomenological. The tools of data collection were semi-structured interviews in the qualitative part and questionnaires in the quantitative part (structural-interpretive modeling, Delphi-fuzzy and model validation). The statistical community of human resource management specialists and expert managers of National Bank with more than 15 years of experience in human resources affairs is working. The sampling was based on a purposeful and criteria-based method and theoretical saturation was reached with 12 interviewers. Using thematic analysis, damages in three parts; Financial external service compensation, non-financial external service compensation and internal service compensation were identified. Then, in order to measure the reliability of the identified factors, the Kappa index was used, which was obtained as 0.785. In the next step, the Delphi-fuzzy technique was used to screen the indicators, and the results showed the confirmation of 14 main themes and 87 sub-themes identified as factors of the service compensation system from the experts' point of view. Then, using exploratory factor analysis, the KMO sampling adequacy index has been obtained as 0.950, which indicates that the research data can be reduced to a number of underlying and fundamental factors, and also the value (39661) in Bartlett's test at the error level of 0.01 It is significant, which indicates the correlation between indicators.

کلیدواژه‌ها [English]

  • optimal model
  • pathology
  • service compensation system
  • phenomenology
  • national bank