نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حقوق خصوصی، واحد مراغه، دانشگاه آزاد اسلامی، مراغه، ایران

2 استادیار گروه حقوق خصوصی، واحد مراغه ، دانشگاه آزاد اسلامی، مراغه ، ایران

3 استادیار گروه حقوق، واحد مراغه ، دانشگاه آزاد اسلامی، مراغه ، ایران

چکیده

اشخاص حقوقی به‌مانند اشخاص حقیقی دارای مسئولیت‌های حقوقی می‌باشند. قوانین مدنی در خصوص این نوع مسئولیت‌ها بحث صریحی بیان نکرده و تنها قوانین کیفری به این مهم توجه داشته‌اند. به نظر می‌رسد که از دیدگاه حقوق‌دانان مدنی، احراز مسئولیت مدنی برای اشخاص حقوقی امری بدیهی بوده که نیاز به ذکر در قوانین ندارد. این پژوهش به روش تحلیلی-توصیفی انجام‌شده و هدف آن است که الگوی ایرانی اجرای قوانین بر اشخاص حقوقی را مورد واکاوی قرار داده و درعین‌حال با الگوی مشابه در انگلستان مقایسه نماید. در نظام حقوقی ایران، بحث مسئولیت مدنی مطرح بوده و جبران خسارات ناشی از تقصیر اشخاص توسط مقصران می‌بایست انجام شود که نظام‌های حقوقی ایران و انگلستان به مسئول بودن اشخاص حقوقی دراین‌باره تأکید دارند، اما امکان طرح دعوا از طرف اشخاص حقوقی از پرسنل به سبب ایجاد خسارت تنها در حقوق ایران به رسمیت شناخته‌شده است. نظام حقوقی انگلستان مستقیماً مدیر شرکت و مجموعه را مسئول کیفری جرائم حادث دانسته و مجازات‌های خاص برای شخص حقوقی در نظر نگرفته است. این در حالی بوده که در نظام حقوقی ایران مجازات‌های خاص اشخاص حقوقی نظیر ممنوعیت فعالیت و انحلال پیش‌بینی‌شده و انتساب مجازات‌هایی همچون قصاص به شخص حقوقی انجام نمی‌گردد. در کشور ما برای اشخاص حقوقی حقوق عمومی امتیازاتی قائل شده که از چالش‌های اجرای احکام مدنی محسوب می شود و این در حالی بوده که در انگلستان وضعیت برابر تمامی اشخاص حقوقی با حقیقی تاکید شده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Criticism of the Iranian model of execution of judicial decisions on legal entities and its comparison with a similar model in England

نویسندگان [English]

  • Alireza Haraj 1
  • Abasat PoorMahhamad 2
  • Akbar Bashiri 3

1 PhD Student in Private Law, Maragheh Branch, Islamic Azad University, Maragheh, Iran

2 Assistant Professor, Department of Private Law, Maragheh Branch, Islamic Azad University, Maragheh, Iran

3 Assistant Professor of Law, Maragheh Branch, Islamic Azad University, Maragheh, Iran

چکیده [English]

Legal entities have legal responsibilities like natural persons. Civil laws have not explicitly discussed this type of responsibilities and only criminal laws have paid attention to this issue. It seems that from the point of view of civil lawyers, establishing civil liability for legal entities is an obvious thing that does not need to be mentioned in the laws. This research was conducted in an analytical-descriptive method and its purpose is to analyze the Iranian model of the implementation of civil laws on legal entities and at the same time compare it with a similar model in England. In Iran's legal system, the issue of civil liability has been discussed and the compensation for damages caused by the fault of the persons should be done by the culprits. The legal systems of Iran and England emphasize the responsibility of legal persons in this regard, but it is possible to file a lawsuit on behalf of legal persons from the personnel due to causing damage. It is recognized only in Iranian law. The legal system of England has directly considered the manager of the company and the group to be criminally responsible for the crimes of the accident and has not considered specific punishments for the legal person. This is despite the fact that in Iran's legal system, special punishments for legal entities such as the prohibition of activity and liquidation are not provided, and punishments such as retribution are not assigned to legal entities.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Execution of sentences
  • Legal entities
  • Iranian model
  • civil responsibility