نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت،دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

2 گروه مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی

3 معاون پژوهشی مدرسه حکمرانی شهید بهشتی

چکیده

مدیران و برنامه‌ریزان شهری امروزه با مسائل و مشکلاتی عدیده‌ای مواجه هستند که مقابله درست و عملی با این مسائل و مشکلات محلی و شهری، نیازمند الگوی مناسب شهری است. بنابراین هدف و تمرکز اصلی این پژوهش بر این موضوع است که ابعاد و مولفه‌های حکمرانی شهری و الویت‌بندی آنها در شهرداری تهران کدامند؟ روش تحقیق از منظر هدف کاربردی و از منظر شیوه جمع آوری داده‌ها ترکیبی است. اطلاعات مورد نیاز به دو روش مطالعات کتابخانه‌ای و روش میدانی با استفاده پرسشنامه جمع‌آوری شده است. در بخش کیفی جامعه آماری در جهت شناسایی شاخص‌ها از ترکیب دو گروه از خبرگان دانشگاهی و حوزه حکمرانی شهری به تعداد 20 نفرتشکیل شده است که دارای شرایط مشخصی باشند. در این بخش از روش دلفی فازی بهره گرفته‌شده است. در بخش کمی از روش، توصیفی – پیمایشی استفاده شده است. جامعه آماری این بخش شامل کارکنان شهرداری تهران است و حجم نمونه 85 نفر، که با استفاده از فرمول کوکران محاسبه گردیده است. ابزار مورد استفاده در این بخش پرسشنامه می‌باشد. به‌ منظور تعیین پایایی پرسشنامه از آزمون آلفای کرونباخ، استفاده شده است. روش تجزیه و تحلیل داده‌ها حداقل مربعات جزئی و با استفاده از نرم‌افزارSmartPLS است. نتایج حاکی از این است که 9 عامل اثربخشی، اجرای قوانین، تصویب قوانین، توافق جمعی، شفافیت، عدالت، مسئولیت‌پذیری، مشارکت و پاسخگویی در مدل حکمرانی شهری ایفای نقش می‌کنند. همچنین از بین عوامل نه گانه، عدالت حائز رتبه بالاتری نسبت به سایر ابعاد می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Presentation of urban governance model (case study: Tehran Municipality)

نویسندگان [English]

  • shahla sohrabi 1
  • milad parizad 2
  • gholamreza salimi 3

1 Department of Management

2 Departement of management

3 Research Assistant of Shahid Beheshti School of Governance

چکیده [English]

Managers and urban planners are facing many issues and problems today, which requires a proper urban model to deal with these local and urban issues and problems correctly and practically. Therefore, the main goal and focus of this research is on the issue of what are the dimensions and components of urban governance and their prioritization in Tehran Municipality? The research method is combined from the point of view of practical purpose and the method of data collection. The required information has been collected by two methods of library studies and field method using a questionnaire. In the qualitative part of the statistical society, in order to identify indicators, two groups of academic and urban governance experts have been formed in the number of 20 people who have specific conditions. In this section, fuzzy Delphi method is used. A descriptive-survey method has been used in a small part of the method. The statistical population of this department includes employees of Tehran Municipality and the sample size is 85 people, which was calculated using Cochran's formula. The tool used in this section is a questionnaire. Cronbach's alpha test was used to determine the reliability of the questionnaire. The data analysis method is partial least squares using SmartPLS software. The results indicate that 9 factors of effectiveness, implementation of laws, approval of laws, collective agreement, transparency, justice, responsibility, participation and accountability play a role in the urban governance model. Also, among the nine factors, justice has a higher rank than other dimensions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Governance
  • good governance
  • urban governance
  • Tehran Municipality
  • Delphi Fazi