نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضوهیات علمی

چکیده

طرح وایده کلی الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت بانگاه به هویت مذهبی، فرهنگی و ارزش‌های ملی کشورمان درراستای پیشرفت وتوسعه مطلوب توسط صاحب‌نظران بومی ارائه‌شده است. ازاین‌رو تحقق توسعه سیاسی در بستر این الگو، فرآیندی است که می‌تواند، زمینه و شرایط لازم برای نهادینه کردن امرمشارکت همه‌جانبه مردم در جامعه را فراهم نموده و در افزایش ظرفیت و کارایی حاکمیت و نظام سیاسی نقش اساسی داشته باشد. این پژوهش بر این فرض است که با بازشناسی زمینه‌های اجرای عدالت در نظام حقوقی و قضایی کشور و با بکارگیری راهبردهای قانون‌گرایی در عرصه‌های همگانی، بکارگیری اجرای عدالت در چارچوب قانون اساسی و بکارگیری عدالت اجتماعی مستمر در همه حوزه‌های مدیریتی کشور، می‌توان زمینه‌های تحقق سیاسی را دربستر این الگو فراهم نمود. ازاهداف پژوهش حاضر اینست که اهمیت تعهد و وجه التزام به اجرای عدالت، ضرورتاً باید الزاماتی را برای دولت و قدرت سیاسی در جامعه ایجاد نماید. ازاین‌رو باید در منظومه‌ی فکری این الگو، گفتمان سازی عدالت در اولویت قرارگرفته تا زمینه اجرای آنرا مبتنی بر برنامه‌ریزی وارزیابی فرصت‌ها، و ظرفیت‌ها فراهم نماید. از نتایج پژوهش حاضر این است که توسعه سیاسی مطلوب در چارچوب این الگو نوعی فرایند غایت‌گرای هدف‌دار است که، به‌عنوان حرکتی در طول زمان به‌سوی شرایط مطلوبی از ساختار زندگی سیاسی واجتماعی بوده و واجد بار ایدئولوژیک است. بنابراین ضرورت تحقق توسعه سیاسی در چارچوب این الگو مبتنی بر ارزش‌های اجتماعی و ملاحظات کنونی جامعه امکان‌پذیر است. این پژوهش با بهره‌گیری از رویکرد اسنادی و مطالعات کتابخانه‌ای، داده‌های موردنیاز را فراهم نموده، وبا راهبرد توصیفی- تحلیلی به پژوهش می‌پردازد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The relationship between the implementation of justice (in the legal system) and the realization of political development in the framework of the idea of the Islamic-Iranian model of progress

نویسنده [English]

  • hassan azizi

meber unviersity

چکیده [English]

Islamic-Iranian progress pattern by use of generality of Islamic Republic of Iran and by understanding and analyzing reality of society and determining national and native values, tries to answer physical and spiritual needs of society. This pattern has Epistemic- Ontology and anthropology bases that rooted in revelation and ideology of Islam trainings. Therefore its content is based on monotheism and resurrection and the not separation of the world and the hereafter. This research aims to determining and analyzing political development indicators in this pattern. Considered strategies to data analyze in this research is based on qualitative framework and descriptive-analytical. Main question of this research is as following: what are the political development indicators in Islamic-Iranian progress pattern and how proper political development in this patter will be realized? Results of this research showed that political development indicators in this research are match with Sharia with request to implementing justice and equality in policy making, properly provide political development platform.

کلیدواژه‌ها [English]

  • political development
  • pattern
  • request
  • justice
  • progress