نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 سمنان-دانشگاه سمنان-گروه اقتصاد

2 سمنان- دانشگاه سمنان

چکیده

شاخص فلاکت یکی از شاخص‌های کلیدی نتایج است افزایش آن به عنوان نشانه‌ای از رکود تورمی است که می‌تواند بر رفاه مردم تاثیر بگذارد و باعث تحمیل هزینه‌های اقتصادی و اجتماعی و کاهش عملکرد دولت‌ها شود. این پژوهش سعی دارد به برآورد و مقایسه رابطه مولفه‌های اقتصاد دانش‌بنیان بر شاخص فلاکت کشورهای درحال‌توسعه و توسعه‌یافته منتخب به روش پانل با اثرات تصادفی و اثرات ثابت طی دوره زمانی ۲۰۱۶-۱۹۹۶ بپردازد. نتایج نشان می‌دهد که در کشورهای درحال‌توسعه منتخب مولفه‌ آموزش و مهارت، نوآوری و اختراع رابطه منفی و معنادار بر شاخص فلاکت دارند درحالی که مولفه فناوری اطلاعات و ارتباطات رابطه مثبت و معنادار همچنین مولفه رژیم نهادی و ساختار اقتصادی رابطه منفی بر شاخص فلاکت دارد ولی معنادار نمی‌باشد. درکشورهای توسعه‌یافته منتخب مولفه آموزش و مهارت و رژیم نهادی و ساختار اقتصادی رابطه منفی و معنادار بر شاخص فلاکت دارند درحالی که مولفه نوآوری و اختراع و فناوری اطلاعات و ارتباطات به ترتیب رابطه منفی و مثبت بر شاخص فلاکت دارند ولی معنادار نمی‌باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The effect of Knowledge-based economy on the misery index in Selected Developing and Developed Countries

نویسندگان [English]

  • seyed mohammad mostolizadeh 1
  • masoumeh seilsepour 2

1 semnan- semnan uni- department of economic

2 semnan-semnan uni

چکیده [English]

The misery index is one of the key indicators of the results, its increase is a sign of inflationary stagnation that can affect people's well-being and impose economic and social costs and reduce the performance of governments. This research tries to estimate and compare the relationship between the components of the knowledge-based economy on the poverty index of selected developing and developed countries using the panel method with random effects and fixed effects during the period of 1996-2016. The results show that in the selected developing countries, the components of education and skills, innovation and invention have a negative and significant relationship with the poverty index, while the component of information and communication technology has a positive and significant relationship, and the component of the institutional regime and economic structure has a negative relationship with the poverty index. There is a distress index, but it is not significant. In selected developed countries, the component of education and skill, institutional regime, and economic structure have a negative and significant relationship with the poverty index, while the component of innovation and invention and information and communication technology have a negative and positive relationship with the poverty index, but it is not significant.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Inflation
  • Knowledge-Based Economy
  • Misery Index
  • Unemployment
  • Panel data Models