نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

مدرس دانشگاه ازاد اسلامی واحد شیراز

چکیده

هر توسعه‌ای مستلزم تغییرات است و فرآیند توسعه بدون تغییرات عمیق در ساختارهای فرهنگی و اجتماعی، محقق نخواهد شد. بعد فرهنگی تنها یکی از اجزای توسعه نیست، بلکه عامل اساسی است توسعه گردشگری فعالیتهای اقتصادی و فرهنگی را تحت تاثیر قرار می‌دهد. گردشگری یکی از منابع عمده درآمدزایی و ایجاد اشتغال در جهان به شمار میرود. اما شوربختانه کمترین استفاده را از آن میبریم، بنابراین نیازمند شناخت کامل این حوزه و بررسی عوامل آن هستیم گردشگری فرهنگی در صورت برنامه ریزی و مدیریت پیامدهای مثبتی خواهد داشت بنابراین بررسی عملکرد و پیامدهای گردشگری ضروری است. این مقاله با هدف پیامدهای توسعه فرهنگی بر گردشگری شهر شیراز و با رویکرد کیفی و با روش گرنددتئوری و تکنیک مصاحبه باز و عمیق و مطالعه مقالات و اسناد مرتبط انجام شده است و طی سه مرحله کدگذاری باز،کدگذاری محوری و کد گذاری انتخابی وبا استفاده نرم افزار maxqd داده ها مورد تحلیل قرار داده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Strategies and consequences of cultural development based on tourism development in Shiraz using data theory

نویسنده [English]

  • abozar rezaei

مدرس

چکیده [English]

Every development requires change and the development process Without profound changes in cultural and social structures, Will not be realized. The cultural dimension is not just one component of development, Rather, it is a key factor in tourism development Affects economic and cultural activities. Tourism is one of the major sources of income And creating jobs in the world. But unfortunately we make the least use of it, so we need to fully understand this area and study its factors Cultural tourism will have positive consequences if planned and managed. Therefore It is necessary to study the performance and consequences of tourism. This article aims at the consequences of cultural development on tourism in Shiraz And with a qualitative approach and with a grand theory method And open and in-depth interview techniques And study of related articles and documents And analyzed the data in three stages of open coding, axial coding and selective coding using maxqd software.

کلیدواژه‌ها [English]

  • : culture
  • cultural development
  • tourism
  • cultural tourism. Grand Theory