نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه مدیریت، واحد اردبیل، دانشگاه آزاد اسلامی، اردبیل، ایران.

چکیده

مسوولیّت‌پذیری، علاوه‌ بر ارتقای تعهد سازمانی، رضایت ذی‌نفعان را نیز تقویت می‌کند. بانک اسلامی برای سودآوری، قانونمندی، اخلاق‌گرایی و شهروند خوبی شدن تلاش می‌نماید. زیرا جایگاه مطلوب و ویژه، انسان است و پول در برج عاج قرار نداشته که به آن بازدهی قائل شوند؛ بلکه به محض ترکیب حقوقی با یکی از عوامل تولید، به سرمایه بالفعل تبدیل می-گردد. این تعهد، از نشانه رشد و بلوغ سازمانی است چرا که، رشد اقتصادی، رشد انسانی و رشد زیست‌محیطی، باعث ایجاد و تقویتِ توسعه پایدار در یک جامعه خواهد شد. این تحقیق جزو پژوهش‌های آمیخته کیفی و کمی است که با هدف طراحی مدل صورت گرفته است. داده‌ها با کمک پرسشنامه محقق ساخته با تعیین حجم نمونه از طریق فرمول کوکران 204 نفر از شاغلین بانک‌های استان زنجان گردآوری شده است. به منظور تحلیل، از روش معادلات ساختاری با تحلیل عاملی تاییدی مرتبه اول و مرتبه دوم استفاده شده و محاسبات آماری با نرم‌افزارهای آماری SPSS و LISREL انجام گرفته است. در میان ابعاد مورد بررسی، بعد مسوولیت‌های اخلاقی بیش‌ترین بار عاملی (99/0) را داشته و پس از آن مسوولیت‌های قانونی با بار عاملی (83/0)، خیرخواهانه (82/0) و در آخر مسوولیت‌های اقتصادی با فاصله زیاد، با بار عاملی (43/0) قرار داشته که نشان‌دهنده انتظارات محیطی می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Designing a model of social responsibility in the level of Islamic banking system

نویسندگان [English]

  • Seyyed akbar Seyyed ha shimi
  • shahram merzayi daryani
  • Majid Ahmadlu
  • farzad Sattari Aredebili

Department of Management, Ardabil Branch, Islamic Azad University, Ardabil, Iran

چکیده [English]

Accountability, in addition to promoting organizational commitment, also strengthens the satisfaction of stakeholders. Islamic Bank strives for profitability, legality, ethics and becoming a good citizen. Because the desired and special position is human and money is not placed in the ivory tower to give it a return; Rather, as soon as the legal combination with one of the factors of production, it becomes actual capital. This commitment is a sign of organizational growth and maturity because economic growth, human growth and environmental growth will create and strengthen sustainable development in a society. This research is one of the mixed qualitative and quantitative researches that was carried out with the aim of designing the model. The data was collected with the help of a researcher-made questionnaire by determining the sample size through Cochran's formula of 204 bank employees in Zanjan province. In order to analyze, structural equation method with first order and second order confirmatory factor analysis was used and statistical calculations were done with SPSS and LISREL statistical software. Among the studied dimensions, the dimension of moral responsibilities has the highest factor load (0.99), followed by legal responsibilities with a factor load of (0.83), benevolence (0.82) and finally responsibility. Economic variables have a large distance, with a factor load (0.43), which indicates environmental expectations.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Social responsibility
  • Carol model
  • banking
  • Islamic banking