نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مدیر گروه جهانگردی و عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی

2 دانشجوی دکتری مدیریت گردشگری دانشگاه علامه طباطبایی-عضو هیات علمی جهاددانشگاهی

3 استاد گروه مدیریت دولتی و عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی

4 دانشیارعضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

هدف از انجام این پژوهش شناسایی ابعاد و مولفه‌های حکمرانی مقصد گردشگری از منظر کارآفرینانه است تا بتوان با مولفه‌ها و ابعاد اولویت دار را شناسایی نمود. بنابراین مدیران می‌توانند با تمرکز بر آنان و یافتن راه‌های بهبود، ضمن ارتقاء مقصدها گردشگری ، امکان رقابت‌پذیری آنها را فراهم نمایند. این پژوهش از نوع توصیفی– تحلیلی می‌باشد و از نظر روش‌شناسی در زمره پژوهش-های آمیخته قرار دارد. در بخش کیفی برای جمع‌آوری داده‌ها، از ابزار مصاحبه استفاده شده و با روش تحلیل مضمون، مورد تحلیل قرار گرفتند. بدین‌ترتیب، مولفه‌های مدیریت یکپارچه، رویکرد کلان و فرانهادی به گردشگری، ذینفعان، تولی‌گری گردشگری، رابطه متقابل حکمرانی و کارآفرینی، موانع توسعه گردشگری، اکوسیستم گردشگری، فرهنگ گردشگری، کارآفرینی در گردشگری، شاخص‌های حکمرانی و سطوح حکمرانی شناسایی و در چهار بعد اصلی عوامل ساختاری-نهادی، اکوسیستم گردشکری، کارآفرینی در گردشگری و حکمرانی در گردشگری رسته‌بندی شدند. در بخش کمی جهت شناسایی ابعاد و مولفه‌های اولویت‌دار، یافته‌های حاصله در قالب پرسشنامه‌ای تنظیم و میان جامعه هدف توزیع شدند و پس از گردآوری داده‌های حاصله، با استفاده از ماتریس اهمیت-عملکرد مورد تحلیل قرار گرفتند. بر این اساس در حکمرانی مقصد گردشگری با رویکرد کارآفرینانه، مولفه‌های تولی‌گری، محیط کسب ‌و ‌کار و سطوح حکمرانی و ابعاد اکوسیستم گردشگری، عوامل ساختاری/نهادی و حکمرانی در گردشگری به ترتیب در اولویت بهبود قرار دارند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Identifying and analyzing dimensions and components of tourism destination governance with an entrepreneurial approach using the importance-performance matrix

نویسندگان [English]

  • esmaeil ghaderi 1
  • batol keaei 2
  • abolhassan faghihi 3
  • sayed mojtaba mahmoudzadeh 4

1 The manager of the tourism department and a member of the faculty of Allameh Tabatabai University

2 phd student of tourism management at Allameh Tabatabai University, member of the academic staff of Jihad University

3 Professor of the Department of Public Administration and member of the faculty of Allameh Tabatabai University

4 Associate Professor, member of the faculty of Allameh Tabatabai University

چکیده [English]

The purpose of this research is identify the dimensions and components of tourism destination governance from an entrepreneurial perspective so that priority components and dimensions can be identified. In this way, managers can focus on them and find ways to improve, while promoting tourism destinations and provide them with the possibility of competitiveness. This research is descriptive-analytical and in terms of methodology, it is among mixed method. In the qualitative section, interview tools were used to collect data and were analyzed by thematic analysis method. Thus, the components of integrated management, macro and institutional approach to tourism, stakeholders, tourism delegation, interrelationship between governance and entrepreneurship, obstacles to tourism development, tourism ecosystem, tourism culture, entrepreneurship in tourism, governance indicators and levels Governance was identified and classified in four main dimensions: structural-institutional factors, tourism ecosystem, entrepreneurship in tourism and governance in tourism. In the quantitative part, in order to identify priority dimensions and components, the findings were prepared in the form of a questionnaire and distributed among the target population, and after collecting the resulting data, they were analyzed using the importance-performance matrix. Based on this, in tourism destination governance with an entrepreneurial approach, the components of delegation, the business environment and the levels of governance and the dimensions of the tourism ecosystem, structural/institutional factors and governance in tourism are in priority for improvement, respectively.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Tourism governance
  • tourism destination
  • tourism destination governance
  • entrepreneurial approach
  • Performance importance matrix