نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت تکنولوژی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 دانشیار، گروه حسابداری، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

3 دانشیار، گروه مدیریت بازرگانی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

4 استادیار، گروه حسابداری، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

امروزه هدف اصلی بسیاری از سیاست های اقتصادی، دستیابی به نرخ های رشد و رفاه اقتصادی بالاتر می باشد، مخاطرات زیست محیطی ناشی از فعالیت های اقتصادی به یک موضوع بحث برانگیز تبدیل شده است. نگرانی در مورد امنیت انرژی، افزایش جمعیت و مسائل مربوط به تغییرات آب و هوا نگرش ها را به سمت استفاده از انرژی های تجدیدپذیر سوق داده است. پژوهش حاضر با ارائه الگوی تاثیرگذاری سرمایه گذاری خارجی بر سرریز فناوری حوزه انرژی های تجدید پذیر به اجرا درآمد. این پژوهش از نظر ماهیت و محتوا از نوع توصیفی می‌باشد. در این تحقیق اطلاعات مربوط به 16 نفر از خبرگان که مدیران میانی و مدیران صنعت است که نمونه آماری را تشکیل. نتایج این تحقیق نشان داد که 11 عامل اصلی بر بر سرریز فناوری حوزه انرژی‌های تجدید پذیر از طریق کانال سرمایه گذاری تاثیر دارد همچنین روش تحلیل ساختار متقابل نشان داد عامل سیاست گذاری های اقتصادی و عوامل تشویقی و حمایتی و عامل رشد اقتصادی به ترتیب برابر 483 ، 436 و 303 و بیشترین تاثیر گذاری غیر مستقیم را بین عوامل دارند

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Provide a model for the impact of foreign investment on the technology spillovers of renewable energy of Iran

نویسندگان [English]

  • MEYSAM JAFARZADEH VARZI 1
  • ali esmaeilzadeh 2
  • sina nematizadeh 3
  • amirreza keyghobadi 4

1 Ministry of Energy

2 a

3 a

4 a

چکیده [English]

Today, the main goal of many economic policies is to achieve higher economic growth rates and prosperity, and the environmental risks posed by economic activities have become a contentious issue. Concerns about energy security, population growth, and climate change issues have led attitudes toward the use of renewable energy. The present study was carried out by presenting a model of the impact of foreign investment on the technology overflow of renewable energy. This research is descriptive in nature and content. In this study, information about 16 experts who are middle managers and industry managers who formed the statistical sample. The results of this study showed that 11 main factors affect the overflow of technology in the field of renewable energy through the investment channel. 436 and 303 and have the most indirect influence between factors

کلیدواژه‌ها [English]

  • Foreign investment
  • technology overflow
  • renewable energy
  • MICMAC