نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری تخصصی مشاوره، گروه مشاوره و روانشناسی ، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه هرمزگان، بندرعباس، ایران

2 دانشیار گروه مشاوره و روانشناسی، دانشگاه هرمزگان

3 دانشیار، گروه مشاوره و روانشناسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه هرمزگان، بندرعباس، ایران

4 . استادیار گروه مشاوره و روانشناسی، دانشکده علوم انسانی دانشگاه هرمزگان، بندرعباس، ایران.

چکیده

پژوهش حاضر با دغدغه ایجاد روش های علمی و بومی (منطبق با فرهنگ اسلامی-ایرانی) برای پیشگیری از طلاق و آسیب های آن و با هدف شناسایی ویژگی‌های الگوی مشاوره پیش از ازدواج در بین متقاضیان ازدواج مجدد انجام شد. این پژوهش ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﻫﺪف ﮐﺎرﺑﺮدی و با رویکرد کیفی و روش گراندد تئوری (نظریه داده بنیاد) صورت پذیرفت. جامعه آماری در دو بخش، شامل زوج‌های دارای ازدواج مجدد و متخصصان مشاوره خانواده وازادواج ساکن در شهر تهران بود که با استفاده از نمونه‌گیری هدفمند انتخاب شدند و سپس به وسیله مصاحبه نیمه‌ساختاریافته 21 نفر از زوجین راضی و ناراضی و 9 نفر از متخصصان مشاوره خانواده وازادواج مورد مصاحبه قرار گرفتند. برای تجزیه و تحلیل یافته‌ها از روش زمینه‌ای (کدگذاری باز، محوری، انتخابی) استفاده شد. براساس مصاحبه‌ها و متون اسلامی مقوله شناخت وارزیابی چندمحوری به عنوان مقوله هسته‌ای در نظر گرفته شد و پنج محور کلی مشاوره پیش از ازدواج مجدد شامل؛ 1- محور درون‌فردی 2-محور بین‌فردی 3- محور خانواده 4- محور فرزندان 5- محور اجتماعی می‌باشد و دارای فرایند منظم و منسجم ارزیابی و شناخت، مداخله، جمع‌بندی وپایان است. نتایج نشان داد که می‌توان براساس مولفه‌های ذکر شده الگوی بومی و جامعی را برای زوجین متقاضی ازدواج اجرا کرد. از این الگو می توان در مراکز مشاوره برای آگاهی و توانمندسازی خانواده‌ها و مراجیعن بهره گرفت و ازسویی دیگر برای تهیه محتوای آموزشی در جهت آموزش دانشجویان مشاوره و برگزاری دوره‌های تربیت مشاور پیش از ازدواج استفاده نمود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Developing a multi-axis model of pre-marital counseling based on Islamic-Iranian

نویسندگان [English]

  • jafar samari 1
  • Eghbal Zarei 2
  • Samaneh Najarpourian 3
  • Kourush Mohammadi 4

1 Ph.D student in Counseling, Department of Counseling, Faculty of Human Sciences, University of Hormozgan, Bandar Abbas.

2 Assistant Professor, Department of Counseling, Faculty of Humanities, University of Hormozgan, Bandar Abbas, Iran

3 . Assistant Professor, Department of Counseling, Faculty of Humanities, University of Hormozgan, Bandar Abbas, Iran

4 Assistant Professor, Department of Counseling, Faculty of Humanities, University of Hormozgan, Bandar Abbas, Iran

چکیده [English]

with the aim of The characteristics of the premarital counseling model were identified among remarriage applicanst.The purpose of this research was to identify the characteristics of the premarital counseling model among remarriage applicants and develop a local premarital counseling model for them. This research was carried out with a qualitative approach and grounded theory method. The statistical population is divided into two sections, the first section included couples living in Tehran city, who were selected using purposeful and voluntary sampling, and then 21 couples were interviewed through a semi-structured interview. The second part included 8 professors of counseling and psychology in the field of marriage and family, who were selected by purposeful sampling and snowball to validate the model. The contextual method (open, central, selective coding) was used to analyze the findings. Based on interviews and Islamic texts, the category of multi-axis recognition and evaluation was considered as a core category and the five general axes of counseling before remarriage include; 1- Intrapersonal axis 2- Interpersonal axis 3- Family axis 4- Children axis 5- Social axis and has a regular and consistent process of evaluation and recognition, intervention, summation and conclusion. The results showed that based on the mentioned components, a local and comprehensive model can be implemented for couples applying for marriage. This model can be used in counseling centers to inform and empower families and applicants, and on the other hand, it can be used to prepare educational content for counseling students and holding pre-marriage counselor training courses.

کلیدواژه‌ها [English]

  • : model
  • premarital counseling
  • remarriage
  • Multiaxial
  • Islamic-Iranian