نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مدیریت دولتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، تهران، ایران

2 استادیار گروه مدیریت، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

چکیده

کارآفرینان محرک اصلی تغییرات اقتصادی در ایجاد شغل، مزیت رقابتی و انتشار نوآوری و سرایت دانش هستند. در حالی که کارآفرینی تنها راه ایجاد اشتغال و افزایش درآمد نیست، بدون شک یکی از بهترین و پربارترین شیوه های توسعه اقتصادی در مناطق روستایی است. مطالعات متعدد نشان داده است که ابزار اصلی توسعه اقتصادی شهری ایجاد اشتغال است که مکانیسم اصلی آن کارآفرینی است. از طرفی شرکت های کوچک و متوسط به دلیل جهانی شدن بازارها ، ظهور بازیگران جدید و چرخه عمر کوتاه فناوری ها با شرایط آشفتهای روبرو هستند. برخی از محققان دریافتهاند که در جهان در حال تغییر، شرکت های کوچک و متوسط به دلیل منابع و ظرفیت های ناکافی، به ویژه در زمینه کشورهای در حال توسعه، آسیب پذیر هستند. لذا سئوال اصلی این پژوهش این است که تاثیر استراتژی تحلیل محیطی کارآفرینان بر عملکرد شرکت در شرکت های کوچک و متوسط چگونه است؟ ابزار گردآوری شامل توزیع و جمع آوری پرسشنامۀ استاندارد بوده است. برای تعیین روایی این پرسشنامه از روش صوری و با استفاده از شاخص CVR و برای محاسبۀ پایایی آن نیز با روش ضریب آلفای کرونباخ محاسبه گردیده است. جامعۀ آماری این پژوهش شامل 203 نفر از مدیران و کارکنان شرکت های کوچک و متوسط می باشد. از یافته های این پژوهش آن است که. .

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The impact of entrepreneurs' environmental analysis strategy on organizational performance in small and medium enterprises as a model of progress

نویسندگان [English]

  • Javid Sheykh 1
  • Hashem Karegar 2

1 Master of Public Administration, Islamic Azad University, Central Tehran Branch, Tehran, Iran

2 Assistant Professor, Department of Management, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.

چکیده [English]

In this study, the effect of entrepreneurship environmental analysis strategy on organizational performance in small and medium enterprises was investigated. The present study is an applied research and also in terms of implementation method, the present study is a survey. The present study will have a statistical population equal to managers of small and medium enterprises. A simple random method was used to sample the table in the staff section. For sampling in employees, first the Cochran's formula is used to obtain the total number of samples and then using a simple random method, a sample from the total population is selected and performed at a time of 1400. In this research, it was a descriptive library method for collecting information and it is a library and field for collecting data. Two methods of descriptive and inferential statistics were used to analyze the data. Accordingly, descriptive statistics included the frequency of the sample population in terms of population, education and work experience, and the mean, variance, standard deviation, fashion, and median. To use inferential statistics, the Kolmogorov-Smirnov test was first used to examine the distribution of research data (normal or abnormal). According to this test, if the research data distribution is normal, parametric statistical tests were used and if it is not normal, non-parametric tests were used. The software used in the research is SPSS21, LISREL or SPLS software. According to the results, all research hypotheses were accepted.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Entrepreneurs Strategy
  • Company Performance
  • Innovation
  • Business
  • Organization Performance
  • A pattern of progress