نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 هیات علمی گروه مدیریت، ،موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی کشور، تهران، ایران

2 دانشجوی دکترا، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی قزوین، ایران

3 دانشیار، دانشگاه علوم انتظامی امین، تهران، ایران

چکیده

چکیده
موضوع مقاله: موضوعی که این مقاله به آن می پردازد مطالعه فرهنگ درستکاری در جامعه به خصوص در سازمانهای دولتی است.
هدف مقاله: هدف این پژوهش مفهوم سازی و شناسایی ابعاد و عناصر سازنده فرهنگ درستکاری در یک سازمان دولتی است.
روش تحقیق: این پژوهش در زمره تحقیقات کمّی، کیفی، مقطعی، کاربردی، پیمایشی، توصیفی و میدانی است. برای‌ جمع‌آوری‌ داده‌ها از دو پرسشنامه‌ محقق ساخته استفاده شده است‌. با توجه به واحد تحلیل پژوهش جامعه آماری ادارات استانی یک سازمان دولتی کشور به تعداد 35 اداره است. لذا حجم نمونه و جامعه آماری یکی است. با مطالعه مبانی نظری، برای بخش کیفی پژوهش، نخستین پرسشنامه ای محقق ساخته با 118 سوال در مورد ابعاد و عناصر فرهنگ درستکاری برای خبرگان تهیه شد. در بخش کمی و میدانی، پرسشنامه محقق ساخته دوم با 140 سوال برای سنجش فرهنگ درستکاری و توزیع در بین کارکنان ادارات سازمان تهیه شد. ضریب پایایی پرسشنامه سنجش وضعیت فرهنگ درستکاری در سازمان مورد مطالعه (پرسشنامه دوم) برابر با 0.9801 است. برای تحلیل داده های حاصل از پرسشنامه ها و پاسخ به سوالات پژوهش، از تحلیل عاملی اکتشافی و آمار توصیفی استفاده شده است.
نتایج تحقیق: با انجام تحلیل عاملی اکتشافی مشخص شد که فرهنگ درستکاری از دو بعد تشکیل شده است. عامل یکم فرهنگ بایدی و پسندیده، عامل دوم فرهنگ نبایدی و ناپسند. نتایج آمار توصیفی نشان داد، با توجه به بار معنایی، میزان عامل یکم و عامل دوم در جامعه مورد بررسی کمتر از میانگین نظری است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Conceptualizing integrity culture in public organizations

نویسندگان [English]

  • Habibollah Taherpour kalantari 1
  • Hamid Bayat 2
  • Mohammad Javad Kameli 3

1 Assistant Professor, Institute for Management and Planning studies (IMPS), Tehran, Iran

2 . Ph.D. Student, Faculty of Management and Accounting, University of Islamic Azad Qazvin (QIAU), Qazvin, Iran

3 Assosiated Professor of Public Managemen, Amin Police University, Tehran, Iran.

چکیده [English]

Abstracts
Subject of the article: The subject of this article is the study of integrity culture in society, especially in government organizations.
Objective of article: The objective of paper is identifying constructive dimensions and elements of integrity culture in a public organization.
Research method: The research method is qualitative, quantitative, descriptive, field, Survey, and Cross Sectional. For collecting data, two Researcher - made Questionnaire has been used. Considering research analysis level, statistic population is 35 independent offices of a big organization. In according to systematic review, in qualitative section, first researcher – made questionnaire with 110 questions about dimensions and components of integrity culture for experts was designed. In quantitative and field section, second researcher – made questionnaire with 140 questions was designed for measuring integrity culture, and distributing between offices employee of the organization. Reliability (Cronbach's alpha) of integrity culture questionnaire in the studied organization is 0.9801. For data analyzing and answering research questions factor analysis technique and descriptive statistics has been used.
Output: Results of factor analysis determined that integrity culture has two dimensions (factors). First factor was labelled as “favorable and must culture”. Second factor was labelled as “Unfavorable culture”. Results of descriptive statistics showed, according to the semantic load, level of first factor (favorable and must culture) and second factor (Unfavorable culture) is lower of theoretical mean.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "culture"
  • " integrity"
  • "integrity culture"
  • "favorable culture"
  • "unfavorable culture"