نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری تخصصی رشته مدیریت دولتی، دانشگاه آزاد اسلامی، بناب، ایران

2 استادیار گروه مدیریت دولتی، واحد بناب، دانشگاه آزاد اسلامی، بناب ایران نویسنده مسئول

3 استادیار گروه علوم انسانی، واحد بناب، دانشگاه آزاد اسلامی، بناب، ایران

4 استادیار گروه مدیریت دولتی، دانشگاه پیام‌نور، صندوق پستی 3697-19395 تهران، ایران

5 استادیار گروه مدیریت، واحد بناب، دانشگاه آزاد اسلامی، بناب، ایران.

چکیده

از آنجایی که تدوین یک الگوی پر محتوی در مدیریت اسلامی- ایرانی پیشرفت برای کشورهای منطقه، جهان اسلام و کل دنیا دارای اهمیت بسیار زیادی است وجود یک الگوی جامع مدیریت اسلامی- ایرانی پشرفت برای پاسخگویی به نیازهای مدیریتی و اداره کشور‌های جهان در سایة مکتب غنی و نجات بخش اسلام یک ضرورت است. هدف از انجام این پژوهش، طراحی الگوی جهانی مدیریت اسلامی- ایرانی پیشرفت است. این پژوهش دارای رویکردی کیفی بوده و از روش تحلیل مضمون به عنوان روش تحقیق استفاده شده، از بعد هدف کاربردی و ماهیت آن اکتشافی است. روش گردآوری داده‌ها، مطالعه اسناد بالادستی و مصاحبه‌های عمیق و باز با 40 نفر از خبرگان آگاه از موضوع مورد بحث است. برای تحلیل داده‌ها از روش مقایسه مداوم در طی سه مرحله کدگذاری باز، محوری و انتخابی استفاده شده است. با تجزیه و تحلیل داده‌ها، الگوی جهانی پیشنهادی مدیریت اسلامی- ایرانی پشرفت در پنج بعد شامل بعد حکومتی اسلامی- ایرانی پشرفت، بعد فرهنگی اسلامی- ایرانی پیشرفت، بعد اقتصادی اسلامی- ایرانی پیشرفت، بعد علمی اسلامی- ایرانی پیشرفت، بعد رفتاری اسلامی- ایرانی پیشرفت به دست آمد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Designing a Proposed Global Model of Islamic-Iranian Progress Management

نویسندگان [English]

  • Mohammad Ali Alizadeh 1
  • Mojtaba Ramazani 2
  • Seyed Abdollah Hojjati 3
  • Karim Esgandari 4
  • Nader Bohloli 5

1 Student of public management, Trend in HRM, Department of management, Bonab branch, Islamic Azad University, Bonab, Iran

2 Assistant professor, Department of management, Bonab branch, Islamic Azad University, Bonab, Iran

3 Assistant professor, Departments of literature, Bonab branch, Islamic Azad university, Bonab, Iran.

4 Assistant Professor, Department of Public Administration, Payame Noor University, PO. BOX, 19395-3697 Tehran, Iran

5 Assistant professor, Department of management, Bonab branch Islamic Azad University, Bonab, Iran.

چکیده [English]

Since the development of a comprehensive model of progress in Islamic-Iranian management is very important for the countries of the region, the Islamic world and the whole world. And the savior of Islam is an inevitable necessity. The purpose of this study is to design a global model of Islamic-Iranian management of progress. This research has a qualitative approach and the method of data theory (thematic analysis) has been used as the research method. This research is practical in terms and exploratory in nature. The method of data collection is the study of upstream documents and in-depth and open interviews with 40 elites aware of the subject under discussion. To analyze the data, continuous comparison method was used during the three stages of open, axial and selective coding. By analyzing the data, the comprehensive model of Islamic-Iranian management progress in five dimensions including Islamic-Iranian governmental dimension of progress, Islamic-Iranian cultural dimension of progress, Islamic-Iranian economic dimension of progress, Islamic-Iranian scientific dimension of progress, Islamic behavioral dimension- Iranian progress was made.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Islamic Management
  • Islamic-Iranian Management of Progress
  • Qualitative method
  • Thematic Analysis