نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه علوم تربیتی، واحدمشهد، دانشگاه آزاداسلامی، مشهد، ایران.

2 مدرس انجمن پرستاری ایران

چکیده

هدف از پژوهش حاضر، ارائه مدل جامع سرمایه فکری با رویکرد یادگیری سازمانی به عنوان الگویی برای پیشرفت نظام های آموزشی به عنوان سوال اصلی تحقیق است است به عبارتی، شناسایی ابعاد و مؤلفه های سرمایه فکری و یادگیری سازمانی در نظام های آموزشی از فرضیه های اساسی تحقیق به شمارمی آید. پژوهش حاضر از منظر ماهیت و روش جمع آوری داده ها، توصیفی -پیمایشی و استراتژی تحقیق ترکیبی (کیفی و کمی) است. جامعه مورد مطالعه، خبرگان دانشگاهی و حرفه ای آموزش و پرورش بودند و نمونه گیری به شکل هدفمند انجام و در مجموع 25 نفر انتخاب شدند. پس از تعریف موضوع و انجام مطالعات اکتشافی و کتابخانه ای، ابعاد و مؤلفه های متغیرها از طریق روش دلفی و پرسشنامه محقق ساخته گردآوری شد و براساس روش های آماری کیفی توسط نرم افزار(Spss 22) تحلیل و نهایتاً تناسب مدل به اجماع خبرگان رسید. در ادامه تحلیل عاملی تأییدی هر یک از متغیرهای پژوهش توسط نرم افزار(PLS 3) انجام شد. یافته های پژوهش شامل شناسایی و معرفی ابعاد مرتبط با سرمایه فکری با 21 مؤلفه، شناسایی و معرفی ابعاد یادگیری سازمانی با 12 مؤلفه می باشد و از آنجایی که ساخت روایی مشترک متقاطع، میزان پایایی مرکب و میانگین واریانس های استخراج شده در سطح قابل قبول بود، مدل مناسبی درراستای اهداف سازمانی و مزیت رقابتی تشخیص داده شد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Comprehensive model of intellectual capital with organizational learning approach is a model for the development of educational systems

نویسندگان [English]

  • Ali Shahnazari 1
  • Nasrin taherhdayati 2

1 Assistant Professor, Department of Educational Sciences, Mashhad Branch, Islamic Azad University, Mashhad, Iran

2 Lecturer of Iran Nursing Association

چکیده [English]

The purpose of this research is to present a comprehensive model of intellectual capital with an organizational learning approach as a model for the development of educational systems as the main question of the research, in other words, to identify the dimensions and components of intellectual capital and organizational learning in educational systems from the basic hypotheses. It is considered research. From the point of view of the nature and method of data collection, the current research is a descriptive-survey and a combined research strategy (qualitative and quantitative). The studied population were academic and professional education experts and sampling was done in a targeted manner and a total of 25 people were selected. After defining the topic and conducting exploratory and library studies, the dimensions and components of the variables were collected through the Delphi method and a researcher-made questionnaire, and based on qualitative statistical methods, the analysis was done by the software (Spss 22) and finally the fit of the model reached the consensus of the experts. Further, the confirmatory factor analysis of each of the research variables was performed by software (PLS 3). The findings of the research include the identification and introduction of dimensions related to intellectual capital with 21 components, the identification and introduction of dimensions of organizational learning with 12 components, and since the construction of common cross-validity, the composite reliability and the average variances extracted were at an acceptable level. , a suitable model was recognized in line with organizational goals and competitive advantage.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Intellectual capital
  • organizational learning
  • educational systems
  • comprehensive model