نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه یزد، یزد، ایران

2 دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه شهید باهنر ، کرمان، ایران

3 دانشگاه فرهنگیان، تهران، ایران

چکیده

هدف پژوهش حاضر طراحی الگوی فرایندی تحول و ارتقاء علوم انسانی در دانشگاه از دیدگاه مقام معظم رهبری بود. رویکرد پژوهش کیفی و روش آن نظریهی دادهبنیاد بود. دادههای مطالعه از 34 سخنرانی مقام معظم رهبری در جمع دانشجویان، نخبگان، پژوهشگران، طلاب و اساتید حوزه و دانشگاهها از سال 79 تا سال97، که در سایت ایشان موجود است، گردآوری و مورد تحلیل قرار گرفت. روش تجزیه و تحلیل دادهها، کدگذاری و مقولهبندی بود که در سه مرحله کدگذاری باز، محوری و انتخابی انجام شد. برای حصول اطمینان از روایی پژوهش، از راهبردهای بررسی همکار، مشارکتی بودن و انعکاسپذیری پژوهشگر استفاده شد. در مجموع یافتهها مؤید ابعاد ششگانه نظریهی دادهبنیاد بود. نتایج نشان داد «پدیده محوری» شامل: «بومی و اسلامی شدن علوم انسانی» است. همچنین مهمترین «شرایط علّی» شامل: خودباوری و تلاش مضاعف، آموختن بدون تقلید علم غرب و پرهیز از شاگرد ماندن، حمایت و سرمایهگذاری، نیازسنجی و برنامهریزی دقیق علوم انسانی و نقد و آزاداندیشی و نظریهپردازی بود. به علاوه، «ویژگیهای زمینهای» شامل ماهیت علوم انسانی، جایگاه علوم انسانی، شتاب مناسب، صلاحیت افراد در ایجاد تحول، و «شرایط محیطی» در بردارندهی: جهانبینی غرب، جهانبینی اسلام و سنگاندازی غرب بود. همچنین، «راهبردها» شامل: ایجاد موازنه در صادرات و واردات علم بود. «پیامدها» بیانگر: اصلاح اجتماعی، تمدنسازی اسلامی و گفتمانسازی تولید علم بود. در نهایت میتوان اذعان داشت که نتایج این پژوهش در قالب یک مدل جامع فرایندی میتواند چراغ راه سیاستگذاری در حوزه تحول علوم انسانی در دانشگاه باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The grounded theory study of the evolution and promotion of the humanities in the university from view of the Supreme Leader of the Islamic revolution

نویسندگان [English]

  • mohsen shakeri 1
  • hatam faraji dehsorkhi 2
  • Alireza hooshisadat 3

1 Department of Psychology and Educational Sciences, Yazd University, Yazd, Iran

2 Faculty of Literature and Humanities, Shahid Bahonar University, Kerman, Iran

3 Farhangian University, Tehran, Iran

چکیده [English]

Human sciences have a vital role for society and its progress. Accordingly, the purpose of this study was to design a process model for the transformation and promotion of humanities in the university from the perspective of the Supreme Leader. The approach of qualitative research and its method was grounded theory. The study data were collected and analyzed from 34 speeches of the Supreme Leader among students, elites, researchers, scholars and professors of the seminary and universities from 1979 to 1997, which are available on his dedicated website. The method of data analysis was coding and categorization, which was done in three stages of open, axial and selective coding. To ensure the validity of the research, strategies of peer review, participatory and researcher reflectivity were used. The results showed that the "core category" includes the "localization and Islamization of the humanities." Also, the most important "causal conditions" included: self-confidence and redoubled effort, learning without imitating Western science and avoiding being a student, support and investment, needs assessment and careful planning of humanities, and criticism, liberalism, and theorizing. In addition, "contextual conditions" included the nature of the humanities, the status of the humanities, appropriate acceleration, the competence of individuals to bring about change, and "environmental conditions" included Western worldview, Islamic worldview, and Western stoning. . "Strategies" also included balancing the export and import of science. The "consequences" represented social reform, Islamic civilization, and the discourse of science production.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Transformation
  • Humanities
  • Supreme Leader
  • Grounded Theory