نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 جامعه الزهرا س

2 استادیار گروه معارف موسسه فخر رازی

3 استادیار گروه تفسیر جامعه المصطفی

4 جامعه الزهرا

چکیده

روح اصلی بیانیه‌ی گام دوم انقلاب سبک زندگی به معنای جامع آن است. سبک زندگی مقوله‌ای است بنیادین که اندیشمندان علوم اجتماعی، تربیتی، روان‌شناختی اقتصادی و مدیریتی با رویکردهای مختلف به آن توجه کردند اما تفسیر مقام معظم رهبری از سبک زندگی و مولفه‌های تمدن ساز ایشان در حوزه‌ی مصرف به این دلیل که برگرفته از مبانی دینی و ناظر به مسائل فرهنگی و اقتصادی می‌تواند مسیر روشنی را در اختیار محققان و مبلغان فرهنگ اسلامی قرار دهد. از این رو مقاله‌ی پیش رو با به روش توصیفی و تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه‌ای درصدد است که با تحلیل قرآنی - روایی بیانات مقام معظم رهبری به تبیین مولفه‌های تمدن‌ساز سبکِ زندگی قرآنی در حوزه مصرف بپردازد. یافته‌های پژوهش پیش‌رو، حاکی از آن است که از دیدگاه مقام معظم رهبری، مهم‌ترین مولفه‌های موثر در تمدن‌سازی سبک زندگی قرآنی در حوزه‌ی مصرف را می‌توان به دو دسته‌ی مولفه‌های سلبی و ایجابی تقسیم نمود. مصرف اقلی و قناعت، دقت بیشتر در مصرف عمومی، توازن بین دخل و خرج، گزینش کالاهای حلال و طیب، گزینش کالاهای داخلی از جمله مولفه‌های ایجابی و عدم اسراف، عدم تجمل گرایی، عدم اتراف و تنوع طلبی، نفی نیازهای کاذب و اولویت‌بندی نیازها از جمله مولفه‌های سلبی تمدن‌سازی در اصلاح الگوی مصرف از دیدگاه ایشان است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The civilizing constituents of the lifestyle in the field of using from the perspective of the Supreme leadership

نویسندگان [English]

  • Khadija Hosseinzadeh 1
  • Sayed Ahmad Mousavi Bardi 2
  • Tahereh Mahrozadeh 3
  • Zainab Taghi Lu 4

1 Al-Zahra community

2 Assistant Professor of Education Department of Fakhr Razi Institute

3 Assistant Professor of the Commentary Department of Jamiat Al-Mustafa

4 Al-Zahra community

چکیده [English]

The main spirit of the statement of the second step of the revolution is lifestyle in its comprehensive sense. Lifestyle is a fundamental category that thinkers of social, educational, psychological, economic and management sciences have paid attention to with different approaches
However, the Supreme Leadership's interpretation of his lifestyle and civilizing constituents in the field of using, because it is taken from religious foundations and looks at cultural and economic issues, can provide a clear path for researchers and missionaries of Islamic culture.
Therefore, the following article tries to explain the civilizing constituents of the Quranic lifestyle in the field of using by analyzing the Qur'anic-narrative statements of the Supreme Leadershio with a descriptive-analytical method and using library sources. The findings of the upcoming research indicate that from the point of view of the Supreme Leadership, the most important effective constituents in the civilization of the Quranic lifestyle in the field of using, can be divided into two categories: negative and positive constituents.
Minimal consumption and contentment, more accuracy in general consumption, balance between income and expenditure, selection of halal and good products, selection of domestic products are among the positive constituents. And lack of extravagance, lack of luxury, lack of wastefulness and diversification, negation of false needs and prioritization of needs are among the negative constituents of civilization in reforming the consumption pattern from his point of view.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • constituents
  • Civilizing constituents
  • consumption constituents
  • Quranic lifestyle
  • Supreme Leadership