نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 جامعه الزهرا س

2 استادیار گروه معارف موسسه فخر رازی

3 استادیار گروه تفسیر جامعه المصطفی

4 جامعه الزهرا

چکیده

روح اصلی بیانیه‌ی گام دوم انقلاب سبک زندگی به معنای جامع آن است. سبک زندگی مقوله‌ای است بنیادین که اندیشمندان علوم اجتماعی، تربیتی، روان‌شناختی اقتصادی و مدیریتی با رویکردهای مختلف به آن توجه کردند اما تفسیر مقام معظم رهبری از سبک زندگی و مولفه‌های تمدن ساز ایشان در حوزه‌ی مصرف به این دلیل که برگرفته از مبانی دینی و ناظر به مسائل فرهنگی و اقتصادی می‌تواند مسیر روشنی را در اختیار محققان و مبلغان فرهنگ اسلامی قرار دهد. از این رو مقاله‌ی پیش رو با به روش توصیفی و تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه‌ای درصدد است که با تحلیل قرآنی - روایی بیانات مقام معظم رهبری به تبیین مولفه‌های تمدن‌ساز سبکِ زندگی قرآنی در حوزه مصرف بپردازد. یافته‌های پژوهش پیش‌رو، حاکی از آن است که از دیدگاه مقام معظم رهبری، مهم‌ترین مولفه‌های موثر در تمدن‌سازی سبک زندگی قرآنی در حوزه‌ی مصرف را می‌توان به دو دسته‌ی مولفه‌های سلبی و ایجابی تقسیم نمود. مصرف اقلی و قناعت، دقت بیشتر در مصرف عمومی، توازن بین دخل و خرج، گزینش کالاهای حلال و طیب، گزینش کالاهای داخلی از جمله مولفه‌های ایجابی و عدم اسراف، عدم تجمل گرایی، عدم اتراف و تنوع طلبی، نفی نیازهای کاذب و اولویت‌بندی نیازها از جمله مولفه‌های سلبی تمدن‌سازی در اصلاح الگوی مصرف از دیدگاه ایشان است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Mulvhahai Tamdun Saz Sabek Zindagi Dir Hawza Bank Az View of Maqam Most Rahbari (umbrella)

نویسندگان [English]

  • Khadija Hosseinzadeh 1
  • Sayed Ahmad Mousavi Bardi 2
  • Tahereh Mahrozadeh 3
  • Zainab Taghi Lu 4

1 Al-Zahra community

2 Assistant Professor of Education Department of Fakhr Razi Institute

3 Assistant Professor of the Commentary Department of Jamiat Al-Mustafa

4 Al-Zahra community

چکیده [English]

Roh Asli Bayaniyeh am Dom Doom coup sobak Zandگi with the meaning of the mosque of Anast. Sabak Zendگi, the saying مقay est bunayadin kah andeshmandan, social sciences, education, rawangeshnakhti economics, and my districts of Ba Rawikordhay are different in it that the direction of Kurdand is either the interpretation of the maqam of most Rahebari Az Sobak Zindagi and Mulv‌hay Tmdun Sazh Ishnabh Zindi and Mulv‌hay Tmdn an n Farahni and economist issues, Meittwand, Mesir Roshani, Radar, the choice of investigators, and two sum, Farhan Islami, Dahd’s decision. Where is his article? Yaftahi ‌ ZENDگ QURANI DUR HAWZ A BANK RA MITTAWAN WITH DO DESTH‌I MULFHEVHIJABI NAMPHI negative. A minority bank and a conviction, I bought a public bank, a balance between income and output, Zinesh kalahay is halal and good, گzinesh kalahay inside, a sentence of positive and non-extravagance, a lack of sophistication, a lack of extravagance and a diversity of demand, Nayazha and a variety of demand denied. Az-Mulvahi, a negative sentence, Tamdunsazi, the reform of the airway, the bank of Az Diddگah Ishan Ast.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Synthesize it
  • Mulvahi urbanization of Saz
  • Mulvhahai bank
  • Sobak Zandگi Quran
  • Maqam Most Rahbari